Regeling rijksbegrotingsvoorschriften

Regeling van de Minister van Financiën van PM 2021, houdende regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk voor het jaar 2022 en de door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen (Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2022)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4.20, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d en f, van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen

De bedragen als aangegeven in bijlage A van deze regeling zijn de door de Minister van Financiën vastgestelde bedragen die betrekking hebben op het schriftelijk ter kennis brengen aan de Kamers der Staten-Generaal van voornemens tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016.

Artikel 2 Regels over begroting en de verantwoording van het Rijk

De regels als aangegeven in bijlage B (https://rbv.rijksfinancien.nl) van deze regeling zijn de regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk, bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016.

§ 2 Bijzondere bepalingen

Artikel 3 Afwijkingen

In bijzondere gevallen kan in overeenstemming met de Minister van Financiën worden afgeweken van de bepalingen van deze regeling.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Overgangsrecht

De Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2021 wordt ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van deze regeling van toepassing blijven op de voorstellen van wet inzake de suppletoire begrotingsstaten en de slotverschillen inzake het begrotingsjaar 2021 voor zover deze wetsvoorstellen nog niet bij wet zijn vastgesteld. 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 6 Citeerdeel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2022.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage B, die via de website betreffende de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën (https://rbv.rijksfinancien.nl/) openbaar wordt gemaakt.

De Minister van Financien,W.B.Hoekstra