Bijlage A bij de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2022 betreffende de door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen

Gelet op artikel 1 van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2022:

Regelingen RBV 2022

Omschrijving regeling en onderwerp

Artikelnummer uit de CW 2016

Bedragen (inclusief eventuele BTW)

   

Het schriftelijk ter kennis brengen aan het parlement van het voornemen tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, aanhef en onder a, van de Comptabiliteitswet 2016:

4.7, derde lid, onder e, juncto 4.7, eerste lid, onder a,

Meer dan € 0

   

• het oprichten, mede oprichten of het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon.

  
   

Het schriftelijk ter kennis brengen aan het parlement van het voornemen tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, aanhef en onder b tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016:

4.7, derde lid, onder e, juncto 4.7, eerste lid, aanhef, onder b tot en met d,

Meer dan € 5.000.000

   

• het verstrekken van eigen vermogen, het overnemen van schuldtitels of aandelen of het overnemen van risico’s van financiële activa, indien dat overnemen bedoeld is ter versterking van de solvabiliteit van de privaatrechtelijke rechtspersoon.