De beleidsartikelen

Artikelen 2.1, zesde tot en met achtste lid, 4.1, eerste lid, aanhef en onder c, tweede lid, aanhef en onder e van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

 • Beleidsartikelen zijn de begrotingsartikelen die zijn ingedeeld op basis van algemene beleidsdoelstellingen.

 • Een beleidsartikel bevat één algemene beleidsdoelstelling.

 • Een algemene beleidsdoelstelling kan onderverdeeld zijn in één of meer samenhangende beleidsvelden.

 • Beleidsartikelen gaan in de begroting vooraf aan de niet-beleidsartikelen.

 • De nummering van de beleidsartikelen is een oplopende reeks te beginnen met 1.

 • Onder beleidsinformatie wordt verstaan de informatie betreffende het beleid en de bedrijfsvoering, die is opgenomen in de beleidsartikelen van de begrotingen en de jaarverslagen van het Rijk en die is ontleend aan:

  • departementale systemen voor het verzamelen, genereren en veredelen van beleidsinformatie (monitorsystemen);

  • informatiebronnen van derden;

  • evaluatieonderzoeken, bedrijfsvoeringsonderzoeken en beleidsdoorlichtingen.

 • De beleidsartikelen worden opgesteld conform model 1.33 of model 1.33f.