Paragraaf inzake agentschappen

Artikel 2.6 en 2.20 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

 • In de departementale begroting wordt een paragraaf over de agentschappen opgenomen.

 • Voor verplichtingen-kasagentschappen bevat de paragraaf per agentschap de volgende onderdelen conform model 1.35a:

  • de gespecificeerde staat van ontvangsten en uitgaven in meerjarig perspectief;

  • een overzicht van doelmatigheidskengetallen.

 • Voor baten-lastenagentschappen bevat de paragraaf per agentschap de volgende onderdelen conform model 1.35:

  • de gespecificeerde staat van baten en lasten in meerjarig perspectief;

  • het kasstroomoverzicht;

  • een overzicht van doelmatigheidsgetallen.

 • In de toelichting bij de eerste begroting van een agentschap wordt voor verplichtingen-kasagentschappen een indicatieve openings saldibalans per de instellingsdatum opgenomen conform model 4.52a. Voor baten-lastenagentschappen wordt een indicatieve openingsbalans opgenomen per de instellingsdatum conform model 4.52.

TOELICHTING

Een nieuw agentschap moet in het eerste jaar van zijn bestaan een indicatieve openingsbalans in de ontwerpbegroting opnemen. De definitieve openingsbalans wordt opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers uit het departementale jaarverslag van het voorafgaande jaar.

De begrotingsstaat wordt onderbouwd met een staat van baten en lasten, kasstroomoverzicht en een overzicht van doelmatigheidskengetallen. Opmerkelijke verschillen hierin moeten worden toegelicht. De hoogte van het leenplafond in het extrapolatiejaar wordt ten tijde van de begrotingsvoorbereiding in overleg met de Inspectie der Rijksfinanciën voorlopig vastgesteld.

Informatie over de doeltreffendheid van het beleid, de mate waarin het agentschap bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen van het departement, wordt - indien zinvol en relevant - opgenomen in de toelichting bij de betreffende beleidsartikelen.