Leeswijzer RBV

  • De modellen in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften worden toegepast, tenzij deze niet toepasselijk zijn voor het desbetreffende departement.

  • Bij de modellen staan bepalingen over de toepassing van het model.

  • Deze bepalingen geven soms ruimte tot afwijken; in dat geval is dat duidelijk geformuleerd met een ‘kan-bepaling’.

  • Bij diverse modellen worden kwantitatieve grenzen gehanteerd zoals aantal bladzijden of een ondergrens die luidt in miljoenen euro’s. Deze kwantitatieve grenzen gelden als hoofdregel. Van deze hoofdregel mag alleen (ex-ante) met instemming van de Minister van Financiën worden afgeweken. Bij de toepassing van deze grenzen is de leesbaarheid van tabellen een belangrijke invalshoek.

  • De afspraken die onder punt 4 zijn genoemd worden namens de Minister van Financiën gemaakt door Directoraat-generaal Rijksbegroting met het betreffende departement. Naast de modellen en de bepalingen bij deze modellen bestaan er informatieve teksten. Deze informatieve teksten geven een nadere toelichting op het gebruik van bepalingen. Deze teksten moeten worden beschouwd als hulp bij het invullen van tabellen, schrijven van teksten etc. Deze teksten zijn niet dwingend, maar facultatief van aard. Om elk misverstand over de status van deze teksten te voorkomen zijn deze om die reden in een afzonderlijk kader weergegeven, voorzien van het kopje 'informatieve tekst'.

  • Een aparte categorie modellen betreft de modellen voor de aanlevering van opendatabestanden (de modellen 4.90 tot en met 4.99) en de bijlage moties en toezeggingen (model 3.42). De via deze modellen aangeleverde gegevens zijn geen onderwerp van accountantscontrole, doch alleen opgenomen omdat dit past binnen het begrotingsproces.