Jaarverslagen begrotingsfondsen

Artikelen 2.3, eerste en tweede lid, 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • Indien de oorspronkelijke begrotingsstaat van een begrotingsfonds samen met de oorspronkelijke departementale begrotingsstaat in één begrotingswet is vastgesteld, wordt het jaarverslag van dat begrotingsfonds als bijlage bij het departementale jaarverslag gepubliceerd.

  • Indien de oorspronkelijke begrotingsstaat van een begrotingsfonds in een aparte begrotingswet is vastgesteld, wordt het jaarverslag van dat begrotingsfonds als een afzonderlijk jaarverslag gepubliceerd.

  • Indien sprake is van een afzonderlijk gepubliceerd jaarverslag van een begrotingsfonds moet hierin tevens een bedrijfsvoeringsparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van opmerkelijke zaken in de rechtmatigheid ten aanzien van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten en de tekortkomingen in de totstandkoming van de in het jaarverslag opgenomen beleidsinformatie. Voor de overige onderdelen van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar het departementale jaarverslag van de betrokken minister.

TOELICHTING

Departementen hebben de keuze om de departementale begroting en de begroting van een begrotingsfonds, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in één begrotingswet op te nemen. Overwegingen van administratief-organisatorische aard kunnen hier aanleiding toe zijn. De bepalingen regelen dat de keuze die bij de begrotingswet is gemaakt, leidend is voor het jaarverslag. Is er een afzonderlijke wet voor een begrotingsfonds, dan komt er ook een afzonderlijk jaarverslag. Zijn departement en begrotingsfonds in een begrotingswet opgenomen, dan is er ook maar één jaarverslag, waarin het jaarverslag van het begrotingsfonds als bijlage is opgenomen. In dat geval bevat het jaarverslag van het begrotingsfonds geen zelfstandig voorwoord en geen zelfstandig verzoek tot dechargeverlening. Als de oorspronkelijke begrotingsstaat van een begrotingsfonds in een aparte wet is opgenomen, wordt het jaarverslag van het begrotingsfonds als apart kamerstuk gepubliceerd.