De verantwoordingsstaat

Artikelen 2.29, 2.31 tot en met 2.33 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • De departementale verantwoordingsstaat wordt opgemaakt conform model 3.30a.

  • Indien het departement het beheer voert over een begrotingsfonds wordt hiervoor een aparte verantwoordingsstaat opgesteld conform model 3.30b.

  • Voor de agentschappen die onder een departement ressorteren wordt een aparte samenvattende verantwoordingsstaat opgesteld conform model 3.32.

TOELICHTING

Toelichting bepaling 1

De departementale verantwoordingsstaat en een eventuele verantwoordingsstaat van een begrotingsfonds zijn overzichtelijk en bieden inzicht in de geraamde en gerealiseerde bedragen van de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten. De financiële toelichting op de verantwoordingsstaat wordt opgenomen in het beleidsverslag. In de jaarrekening wordt in de tekst verwezen naar deze toelichting.

Toelichting bepaling 3

De financiele verantwoordingsstaat van de agentschappen, biedt in elk geval inzicht in de oorspronkelijk geraamde en in de gerealiseerde totalen van de baten en lasten, het saldo van baten en lasten en in de totalen van kapitaaluitgaven en -ontvangsten. Indien in de oorspronkelijke begrotingsstaat een nadere detaillering van de baten en lasten was opgenomen, wordt deze ook in de verantwoordingsstaat opgenomen. De toelichting op de samenvattende verantwoordingsstaat maakt onderdeel uit van de jaarrekening.