De bedrijfsvoeringsparagraaf

Artikelen 2.31, onder b, 3.3, 3.4 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • Een departementaal jaarverslag bevat een bedrijfsvoeringsparagraaf opgesteld conform model 3.24.

  • De bedrijfsvoeringsparagraaf heeft het karakter van een uitzonderingsrapportage.

  • De bedrijfsvoeringsparagraaf bestaat uit zes verplichte onderdelen: rechtmatigheid, totstandkoming beleidsinformatie, financieel- en materieel beheer, misbruik en oneigelijk gebruik, fraude- en corruptierisico's en overige bedrijfsvoering.

  • Indien op het niveau van ministers wettelijk een scheiding is aangebracht tussen beleid en uitvoering worden fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid en de getrouwe weergave in de beleidsuitvoering toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het ministerie verantwoordelijk voor de uitvoering. Het beleidsverantwoordelijk ministerie neemt de hoofdconclusies hiervan over en kan verder volstaan met een verwijzing naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het uitvoerende ministerie. Wel kan er voor de beleidsbepalende minister(s) aanleiding zijn om hierbij vanuit hun verantwoordelijkheid aanvullende opmerkingen te maken.

TOELICHTING

Toelichting bepaling 1

De bedrijfsvoeringsparagraaf in het departementale jaarverslag heeft betrekking op de bedrijfsvoering van alle onder een ministerie vallende dienstonderdelen, inclusief de afzonderlijke administraties. Dat betekent dat er geen afzonderlijke bedrijfsvoeringsparagraaf wordt opgenomen in de jaarverslagen van de agentschappen. Dit geldt ook voor de niet-departementale jaarverslagen zoals die van de begrotingsfondsen waarvoor besloten is het jaarverslag op te nemen in een bijlage bij het departementale jaarverslag, bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, onder c, van de Comptabiliteitswet 2016.

Toelichting bepaling 2

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verslag gedaan van de opmerkelijke zaken in de bedrijfsvoering, mede gebaseerd op een risico-analyse. Daarbij wordt ingegaan op (in voorkomend geval) de tekortkomingen in de bedrijfsvoering, de punten van aandacht en/of de bijzondere gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in het verslagjaar.

Toelichting bepaling 3

Zowel fouten en onzekerheden met betrekking tot de rechtmatigheid en de getrouwe weergave van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten als tekortkomingen in de totstandkoming van de in het jaarverslag opgenomen beleidsinformatie worden op artikelniveau gerapporteerd (conform model 3.24).

Toelichting bepaling 4

De bepaling heeft geen betrekking op situaties waarbij een minister voor de uitvoering van een wet of regeling een agentschap van een ander departement inschakelt.