Wijzigingen 2020

Tijdschema

 • De data in het tijdschema zijn geactualiseerd voor 2020 (rekening houdend met feestdagen).

 • De loketopeningen IBOS zijn geactualiseerd.

 • Logistieke zaken zijn geactualiseerd (emailadressen, contactpersonen etc.).

 • Eén inhoudelijke toevoeging: departementen die een decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds dan wel Provinciefonds willen laten lopen moeten dit uiterlijk één week voor de IBOS-loketopeningen zijn afgestemd met BZK en Financiën. Hiervoor wordt nog een tekst aangeleverd, waarvan de strekking is dat die afstemming al eerder moet worden gezocht.

 • Het aanleveren van de open databestanden met definitieve cijfers is enkele dagen vervroegd.

Logistieke aanwijzingen

Naar aanleiding van veel gestelde vragen over de stukkenstroom zijn de logistieke aanwijzingen herzien. Wanneer departementen begrotingsstukken via de Digitale Auteursomgeving (DAO) aanbieden, zullen de logistieke aanwijzingen kunnen wijzigen.

Begrippenlijst

De definities van de financiële instrumenten zijn geactualiseerd waarbij de resultaten van de werkgroep Kernmodel Financiële Informatievoorziening integraal zijn verwerkt. In de diverse modellen zijn de definities niet meer herhaald, maar is volstaan met een verwijzing naar de begrippenlijst.

Diverse modellen over voorstellen van wet

De inwerkingtredingsartikelen zijn gereviseerd. In voorgaande RBVs zijn onnodig uitzonderlijke inwerkingtredingsartikelen gebruikt. In de toelichtingen wordt verwezen naar de Aanwijzingen voor de regelgeving, artikel 4.22, voor uitzonderingen.

Modellen

Modellen 1.11 en 3.11: Leeswijzer

Op verzoek van de ADR overwegen we in de leeswijzer voor te schrijven dat in het Jaarverslag wordt vermeld op welke grondslagen de begrotings- en verslaggevingsstukken zijn gestoeld.

Model 1.32d: Meerjarenplanning Beleidsdoorlichtingen

Link naar achterhaald overzicht verwijderd.

Model 1.33d: Tabel budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Uitgaven Caraïbisch Nederland toegevoegd in toelichting. De toelichting op de financiële instrumenten is toegespitst op de begroting.

Model 1.35: Begroting baten-lastenagentschap

ZBO’s zijn in de hernieuwde definitie nadrukkelijk onderdeel van ‘omzet derden’. Daarnaast is de toelichting op bijdrage moederdepartement geactualiseerd.

Model 1.36: Bijlage Rechtspersonen met een wettelijke taak en zelfstandige bestuursorganen

Deze bijlage is vergaand geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij is realistischere aanlevering van gevraagde informatie.

Modellen 2.15 en 2.25: Budgettaire gevolgen van beleid

In deze modellen wordt er nu rekening mee gehouden dat Incidentele Suppletoire Begrotingen (ISB) van invloed zijn op de laatst geautoriseerde begrotingsstanden in de uitvoeringsfase.

Model 3.24: Bedrijfsvoeringsparagraaf

Er zijn wijzigingen doorgevoerd op het gebied van:

 • Integriteitsschendingen (algemene toelichting)

 • Fouten en onzekerheden ten aanzien van rechtmatigheid (toelichting rechtmatigheid)

 • Totstandkoming niet-financiële verantwoordingsinformatie

 • begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrijfsvoering

 • rijksbrede bedrijfsvoeringsonderwerpen

 1. MenO-risico’s
 2. Normenkader financieel beheer
 3. Er is een tekst ingevoegd bij paragraaf 2, houdende dat indien er geen bijzonderheden in paragraaf 2 te melden zijn dat ook expliciet wordt aangegeven. «Wanneer er geen (kwalitatieve of kwantitatieve) bevindingen zijn te melden met betrekking tot de verplichte onderdelen van paragraaf 2 van de bedrijfsvoeringsparagraaf moeten deze toch afzonderlijk identificeerbaar opgenomen worden. Dit om onduidelijkheden te vermijden. Volstaan kan dan worden met de tekst dat zich geen overschrijdingen en/of bijzonderheden hebben voorgedaan.»

Model 3.31: Saldibalans

Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Er is een toelichting toegevoegd over gebeurtenissen na balansdatum.

 • Er is een aangepaste toelichting toegevoegd over vreemde valuta. «Balansposten in vreemde valuta worden op balansdatum gewaardeerd tegen de koers op dat moment, te weten het moment waarop de balans wordt opgesteld (bv. 31 december). Als de laatste dag van de maand in het weekend valt, wordt de laatste werkdag van die maand genomen. Voor de koersbepaling worden de koerslijsten gebruikt van een Nederlandse bank. De koerslijst wordt opgenomen in het balansdossier ten behoeve van de ADR.»

 • Uitzondering hierop zijn termijncontracten of indien (interne en externe) afspraken zijn gemaakt over vaste verrekening. In die gevallen wordt de vaste verrekenkoers (bijv. corporate rate) gehanteerd.

 • De toelichting op Rechten en Vorderingen is geactualiseerd. N.a.v. een vraag: heffingen kunnen zowel rechten als vorderingen betreffen. Opm Def: verzoekt nadere begripsomschrijving (-> opnemen in c.q. toets met begrippenlijst) van specificatie van vorderingen in direct opeisbaar, op termijn opeisbaar en voorwaardelijk opeisbaar. Wordt nog bezien.

Model 3.33: Jaarverantwoording van het baten- en lastenagentschap

Toelichting ‘bijdrage van het moederdepartement’ geactualiseerd (is geen omzet). Verder is de opmaak van de balans verbeterd.

Model 3.40: Bijlage ZBO’s RWT’s

Deze bijlage is vergaand geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij is realistischere aanlevering van gevraagde informatie.

Model 3.60: Bijlage externe inhuur

Bepalingsinstructie van ‘teller’ is toegevoegd in het model. Rekening wordt gehouden met de het onderscheid tussen uitgaven en kosten overeenkomstig het toepasselijke begrotingsstelsel.