Wijzigingen 2021

Tijdschema

  • De data in het tijdschema zijn geactualiseerd voor 2021 (rekening houdend met feestdagen). Dit geldt ook voor de loketopeningen IBOS.

  • Logistieke zaken zijn geactualiseerd (emailadressen, contactpersonen etc.).

 

Voorschriften

  • De voorschriften op zichzelf zijn inhoudelijk niet ingrijpend gewijzigd; de wijzigingen betreffen voornamelijk modellen (zie D) en daarin opgenomen te gebruiken formats, gevraagde toelichtingen, in te vullen tabellen e.d.

 

Begrippenlijst

  • De begrippenlijst is geactualiseerd als gevolg van de toevoeging van een nieuw financieel instrument, t.w. (schade)vergoeding. De behoefte hieraan is met name ingegeven door het Groningendossier en het dossier Toeslagen Kinderopvang.

 

Modellen

Er treden in bepaalde modellen wijzigingen op als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Coronagerelateerde wijzigingen

Voor de verantwoording 2020 wordt op twee plaatsen speciaal gevraagd naar coronagerelateerde informatie. Dat is i) in model 3.24 (Bedrijfsvoeringsparagraaf), ii) en in een bijlage bij het beleidsverslag conform model 3.26 (Bijlage: coronasteunmaatregelen).

Uitvraag open data 

Onder modellen 4.90 t/m 4.99 (m.u.v. 4.93) zijn verwijzingen naar excel-sjablonen opgenomen waarmee opendatabestanden worden aangeleverd. In de Leeswijzer is voor alle duidelijkheid opgenomen dat de aangeleverde opendatabestanden geen onderwerp van accountantscontrole zijn, doch slechts zijn opgenomen omdat aanlevering aansluit bij het begrotingsproces. De ambitie is overigens om de open data van de budgettaire tabellen van ontwerpbegroting 2022 aan RIS-IBOS te onttrekken. Deze hoeven dan niet meer separaat te worden aangeleverd door departementen.

Verzoek BZK: 1) Caribisch NL in aparte bijlage en 2) Compensatiegelden Zeeland

Ingevolge het kabinetsbesluit (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11) wordt - waar op een departement van toepassing - voortaan de Bijlage - “Rijksuitgaven Caribisch Nederland” opgevraagd. Het hiervoor bij de begrotingsvoorbereiding te gebruiken model 1.45 is nieuw. Op basis hiervan stelt BZK conform het eveneens nieuwe model 1.46 een bijlage bij de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) op.

Voor compensatiegelden Zeeland stelt BZK op basis van ter zake opgevraagde gegevens van departementen een zo genoemde overzichtsconstructie op.

Nationale verklaring verdwijnt, gaat inhoudelijk op in departementale jaarverslagen

In plaats van de deelverklaringen per ministerie conform model 4.30, worden in het vervolg de uitgiften van EU-subsidies verantwoord in het departementale jaarverslag van het ministerie dat EU-middelen in gedeeld beheer heeft. Dit onderdeel van de verantwoording loopt zodoende mee in de reguliere controle en verantwoording. In plaats van het vervallen model 4.30 komt er een nieuwe bijlage voor de ministeries die het betreft in de vorm van model 3.25 - Bijlage: Verantwoording EU-middelen in gedeeld beheer. 

Tabellen Budgettaire gevolgen van beleid straks geautomatiseerd te vullen

De per begrotingsartikel cruciale tabellen in alle fasen van het begrotingsproces zijn de tabellen Budgettaire gevolgen van beleid. Door kleine aanpassingen hieraan zullen deze tabellen in de loop van 2021 geautomatiseerd kunnen worden gevuld. Dit is alsdan een aanzienlijke verbetering want minder foutgevoelig en efficiënter.

Wijziging in het voorjaar: Strategische Evaluatieagenda (SEA)

De Ontwerpbegroting 2021 is wat betreft de Strategische Evaluatieagenda een leer- en overgangsjaar. Voor begroting 2022 willen we van die leerervaringen gebruik maken, reden waarom er nu nog geen aanvullende informatiebehoefte is benoemd. De aanvullende/gewijzigde voorschriften voor Ontwerpbegroting 2022 zullen in de loop van 2021 worden gepubliceerd op basis van de bevindingen over de Ontwerpbegroting 2021, een en ander in goed overleg met de departementen. Vermoedelijk zullen deze wijzigingen – naast in de RBV – ook in een van uw andere ministeriële regelingen neerslaan, t.w. de Regeling Periodieke Evaluatie (RPE).