Wijzigingen 2022

Tijdschema

  • De data in het tijdschema zijn geactualiseerd voor 2022 (rekening houdend met feestdagen). Dit geldt ook voor de loketopeningen IBOS.
  • Logistieke zaken zijn geactualiseerd (emailadressen, contactpersonen etc.).

Voorschriften

  • De voorschriften op zichzelf zijn inhoudelijk niet ingrijpend gewijzigd; de wijzigingen betreffen voornamelijk modellen (zie C) en daarin opgenomen te gebruiken formats, gevraagde toelichtingen, in te vullen tabellen e.d.

Modellen

Er treden in bepaalde modellen wijzigingen op als gevolg van de hierna genoemde ontwikkelingen.

Openbaarheidsparagraaf
In reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft het kabinet o.a. maatregelen aangekondigd gericht op actieve openbaarmaking van informatie en op verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries (‘Open op orde’). Verder schrijft artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) voor dat een bestuursorgaan in de begroting aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag doet van de uitvoering ervan. In zowel begroting als jaarverslag (modellen 1.32c en 3.21c) wordt daarom een openbaarheidsparagraaf opgenomen, waarbij sprake is van een groeimodel.

Geschatte budgetflexibiliteit in OWB 2023
De huidige informatieverstrekking over budgetflexibiliteit is geplaatst onder model 1.33d budgettaire gevolgen van beleid. Het model 1.32c ‘niet-juridisch verplichte uitgaven’ uit de rbv 2021 is daarmee te komen vervallen. Door het aanbrengen van enige verfijning en deze uiteindelijk ook in meerjarig perspectief te plaatsen, wordt het inzicht in de budgetflexibiliteit vergroot.

Bijlage specifieke uitkeringen van het departement
BZK neemt, mede ingevolge een aanbeveling van de Algemene Rekenkamer, met ingang van begroting 2023 in de eigen begroting niet langer een gedetailleerd overzicht per departement op als bijlage. In plaats daarvan neemt elk departement zelf een gedetailleerd overzicht op als bijlage in de begroting (model 1.37).

Bijlagen Nationaal Groeifonds
Het NGF-jaarverslag 2021 en de NGF-begroting 2023 verschaffen extracomptabel inzicht in de gerealiseerde uitgaven onderscheidenlijk de totale ramingen m.b.t. de NGF-projecten op basis van informatie van de vakdepartementen. In verband hiermee bepaalt de RBV 2022 dat het desbetreffende departement in het jaarverslag 2021 onderscheidenlijk de ontwerpbegroting 2023 de zo genoemde NGF-bijlage opneemt (modellen 3.55 en 1.47).

Bijlage Focusonderwerp
Ingevolge het verzoek van de Tweede Kamer om bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 aandacht te besteden aan bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties wordt eenmalig de bijlage Focusonderwerp (model 3.49) voorgeschreven.

Saldibalans (model 3.30b / 3.31)
Voor de begrotingsfondsen is een uniforme werkwijze voor de presentatie van het verrekenen van het saldo van vorig jaar uitgewerkt. Hiermee is beter inzicht in de verrekening van dit saldo uit voorgaand jaar. Voordeel van deze methode is dat de verrekening met het cumulatief saldo van voorgaand jaar inzichtelijk is. Daarnaast hoeven de overige balansposten niet opnieuw hernummerd te worden, wat een geringe impact heeft op de reeds aanwezige rapportages en administraties van de betreffende departementen. Het cumulatief saldo van het begrotingsfonds van het huidige jaar wordt verwerkt via de Rekening-courant RHB.

De waarderingsgrondslag voor openstaande rechten is aangepast naar de nominale waarde per balansdatum rekening houdend met eventuele waardemutaties door bijzondere omstandigheden.

De definitie van rechten is aangepast, waarbij rechten op geldelijke zaken niet meer is opgenomen.

De definitie van garanties in de saldibalans is aangepast, de garanties in het kader van schatkistbankieren aan interne partijen (agentschappen) is verwijderd. Garanties aan interne partijen (agentschappen) hoeven niet in de saldibalans te worden opgenomen, alleen garanties aan externe partijen.

Verantwoording uitgaven Caribisch Nederland
Ten behoeve van het totaaloverzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland stellen de departementen conform model 3.47 het overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland op. De departementen sturen deze volgens het tijdschema aan Postbus Begrotingszaken BZK voor het jaarverslag IV. Koninkrijksrelaties.

Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap
In model 3.32 is een extra regel in de toelichting opgenomen, zodat duidelijk wordt welk bedrag in model 3.32 bij de totale lasten (te weten, inclusief VPB lasten) moet worden opgenomen.

Strategische Evaluatieagenda (SEA)
Het model 3.45 is in lijn gebracht met de voorts plaatsgevonden wijzigingen van de Strategische Evaluatieagenda (SEA).