Begrotingsmutaties (voorafgaand toezicht)

Ten behoeve van het toezicht op de begrotingsuitvoering staat het instrument van voorafgaand toezicht tot beschikking van de Minister van Financiën.

TOELICHTING

Algemeen

De aanlevering van de uitvoeringsmutaties vormen de basis voor de (budgettaire) voorbereiding voor het toezicht op de begrotingsuitvoering. De regels budgetdiscipline schrijven voor dat tegenvallers dan wel dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de Minister van Financiën.

Proces

De loketopeningen in januari, februari, maart, juni, juli en oktober dienen achtereenvolgens ter voorbereiding op de rapportage aan Europa, de slotwet, de Voorjaarsnota, de julibrief, de augustusbrief/Miljoenennota en Najaarsnota. Omdat medio januari niet altijd alle uitvoeringsinformatie beschikbaar is (inclusief informatie van uitvoerende diensten), dient na het beschikbaar komen van deze informatie in februari met een extra loketopening een geactualiseerde begrotingsrapportage december aan de Minister van Financiën (i.c. de IRF) te worden overgelegd. Er wordt inzicht gegeven in het verloop van de kasuitgaven, de kasontvangsten en de verplichtingen. Voor de presentatie van de financiële uitvoeringsgegevens wordt gebruik gemaakt van het Interdepartementaal Budgettair Overleg Systeem (IBOS). Daartoe moeten alle begrotingsmutaties per aanleverdatum in het IBOS zijn ingevoerd, zodat de hieropvolgende werkdagen kunnen worden gebruikt om overleg te voeren over de voorgestelde mutaties tussen FEZ en IRF.

Inhoud

De begrotingsmutaties worden gerangschikt in mee- en tegenvallers, beleidsmatige mutaties en technische mutaties (overboekingen en desalderingen). De toelichtingen worden in hun onderlinge samenhang gepresenteerd. Voor de toelichting bij de voorgestelde mutaties wordt niet volstaan met een omschrijving van de mutatie. Er wordt ingegaan op de reden dan wel oorzaak (causale relatie) van de begrotingsmutatie, een prijs en volumeonderbouwing. Een overzicht van toezeggingen en (wettelijke) regelingen die de mutatie veroorzaken kan deel uitmaken van de toelichting. In geval van gesaldeerde mutaties wordt ook toegelicht waaruit deze mutaties zijn opgebouwd. In overleg met de IRF kunnen afspraken worden gemaakt over de ondergrens van toe te lichten mutaties of een hogere frequentie van aan te leveren rapportages.

Ten behoeve van het toezicht op de begrotingsuitvoering staat het instrument van voorafgaand toezicht tot beschikking van de Minister van Financiën.

De toezichthoudende rol van de Minister van Financiën is gebaseerd op de artikelen 4.12, tot en met 4.15 van de Comptabiliteitswet 2016. Op basis van deze artikelen kan voorafgaand overleg worden gevoerd over beleidsmatige zaken met een budgettair belang tussen een ministerie en het Ministerie van Financiën.

Uit hoofde van artikel 4.12, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2016 kan jaarlijks een aantal begrotingsartikelen worden aangewezen voor het zogeheten "Voorafgaand toezicht". Deze vorm van toezicht houdt in dat geen verplichtingen op de desbetreffende artikelen mogen worden aangegaan, voordat de Minister van Financiën daarmee heeft ingestemd. De wijze waarop aan deze vorm van toezicht invulling wordt gegeven, kan uiteenlopen van de meest strikte vorm van toezicht naar een soepelere vorm van toezicht.