juli 2024

juli

24juli

Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 24 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen..

augustus

15augustus

Indienen saldibalans juli

Uitvoering 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15augustus

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het delen van bevindingen door ADR met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie model 3.46No section found.

16augustus

Indienen MR-versie begrotingsstukken

Voorbereiding 16 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2025, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen

21augustus

MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota

Voorbereiding 21 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Tot uiterlijk 30 augustus: behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2025.

21augustus

Indienen definitieve ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 21 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2024 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt de Raad van State versie op papier (ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

30augustus

Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS

Voorbereiding 30 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

02september

corrigerende maatregelen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 02 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke aanleverdatum voor departementen om de verwerking van corrigerende maatregelen (n.a.v. bevindingen ADR) te delen met de ADR en – bij goedvinden – op te nemen in de beheersverklaring. Zie model 3.46No section found.

04september

Indienen concept-SBS naar stand vermoedelijke uitkomsten

Uitvoering 04 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen leveren uiterlijk 17:00 uur concept Suppletoire Begroting September in op de Samenwerkruimte Rijksbegroting.

09september

Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries

Voorbereiding 09 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

10september

Deadline verzending motie Harbers brieven

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Een week voor Prinsjesdag deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

10september

Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen op papier. De memorie van toelichting wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 op papier bij Financiën/BBH ingediend.

10september

Akkoorddag voor departementen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

10september

Indienen Nader Rapport

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het (eventuele) Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 op papier.

11september

Indienen definitieve SBS (formalisering vermoedelijke uitkomsten)

Uitvoering 11 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen leveveren uiterlijk 17:00 uur de definitieve Suppletoire Begroting September in op de Samenwerkruimte Rijksbegroting.

Tevens voor 17:00 plaatsing van de open data bestanden (model 4.89) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

12september

Voorbereidingen SDU voor publicatie

Voorbereiding 12 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

13september

Begrotingen onder embargo naar Kamer

Voorbereiding 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

13september

Indienen saldibalans augustus

Uitvoering 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16september

Indienen definitieve ministeriële beheersverklaringen inzake HVP

Verantwoording 16 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Definitieve ministeriële beheersverklaringen (en onderliggende verklaringen) zijn ondertekend en opgeslagen in het centrale dataregister CEDAR. De directies FEZ per departement zijn verantwoordelijk voor indiening in CEDAR. De minister van Financiën bereidt, namens het kabinet, het formele betalingsverzoek voor. Zie model 3.46.

23september

Indienen samenvatting van audits door ADR inzake HVP

Verantwoording 23 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het aanleveren van de samenvatting van audits door de ADR in CEDAR. De samenvatting van audits is een onafhankelijk oordeel van de ADR en een noodzakelijk onderdeel van het betalingsverzoek namens Nederland aan de Europese Commissie. Zie model 3.46.

25september

Ontvangst dechargeverlening

Verantwoording 25 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

26september

IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering

Voorbereiding 26 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

02oktober

Indienen begrotingsmutaties PF en GF

Uitvoering 02 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (16 oktober 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

07-10-2024  - Voorbereiding - Indienen voorstel voor extrapolatiestanden

Bij Financiën/IRF indienen van een voorstel voor de extrapolatiestanden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van de extrapolatiestanden.

14oktober

Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota

Uitvoering 14 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota 2024. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 21-10-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

21-10-2024 – Voorbereiding - Indienen loon- en prijsgevoeligheden

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht).

De voorlopige vaststelling en de definitieve vaststelling van zowel de extrapolatiestanden als loon- en prijsgevoeligheden blijft gecombineerd.

15oktober

Indienen saldibalans september

Uitvoering 15 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

30oktober

Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen

Voorbereiding 30 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2025 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

01-11-2024 - Voorbereiding - opgave TWINIngevolge het verzoek van OCW en EZK verzorgen departementen de zo genoemde opgave TWIN (Totale investeringen in wetenschap en innovatie) voor 2023-2029 aan Rathenau Instituut, a.vennekens@rathenau.nl.

november

11november

Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 11 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2024 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksbegroting van het open data bestand mbt de budgettaire tabellen volgens (model 4.92) met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

15november

Indienen saldibalans oktober

Uitvoering 15 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18november

Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 18 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2024. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen op papier (ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

20november

Voorlopige vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 20 november 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Verzending van de voorlopige vaststelling van de LPO en extrapolatie door het ministerie van Financiën. Departementen kunnen tot uiterlijk woensdag 27/11 bezwaar aantekenen. De definitieve vaststelling wordt vrijdag 06-12-2024 verstuurd.

december

06december

Vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 06 december 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

13december

Indienen saldibalans november

Uitvoering 13 december 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16december

Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal

Verantwoording 16 december 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december. Zie model 3.54.