april 2024

april

26april

Aanleveren finale versie open data

Verantwoording 26 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

26april

Indienen Slotwet

Verantwoording 26 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

mei

08mei

Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»

Voorbereiding 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland» (volgens model 1.45).

08mei

Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»

Voorbereiding 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen».

08mei

Indienen beheersverklaringen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Beheersverklaringen worden door departementen gedeeld met de ADR t.b.v. audits en bevindingen. Zie model 3.46.

08mei

Indienen definitieve Slotwet

Verantwoording 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2023 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt ook digitaal ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden tevens op papier ingediend bij Financien/BBH. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

15mei

Indienen saldibalans april

Uitvoering 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15mei

Indienen begrotingsmutaties provinciefonds (PF) en gemeentefonds (GF)

Uitvoering 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de concept-ontwerpbegroting (06 juni 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) in voor het provinciefonds en het gemeentefonds bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

15mei

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Vanaf deze datum - doch uiterlijk 15 augustus - deelt ADR de bevindingen met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie ook model 3.46.

15mei

Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal

Verantwoording 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2023, de departementale jaarverslagen 2023 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

juni

03juni

Indienen gegevens over garanties in IBOS

Voorbereiding 03 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 10-06-2024 voor het toetsen van de garanties.

03juni

Opening IBOS-loketten voor concept-ontwerpbegroting

Uitvoering 03 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor concept-ontwerpbegroting. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS.

IRF heeft tot 10-06-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

07juni

Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»

Voorbereiding 07 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

07juni

Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»

Voorbereiding 07 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen de ingevulde bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen» naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

14juni

Indienen saldibalans mei

Uitvoering 14 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17juni

Indienen eerste complete ontwerpbegroting

Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2025 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 15.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. postbusbegroting@minienw.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.postbusbegroting@minienw.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

17juni

Overleg over concept begrotingshoofdstukken

Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

19juni

Indienen begrotingsmutaties

Uitvoering 19 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (3 juli 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

juli

01juli

Indienen NGF-bijlage

Voorbereiding 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

01juli

Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief

Uitvoering 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 10-07-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

01juli

ADR deelt een auditrapport inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Het auditrapport bevat (tussentijdse) bevindingen op basis van enkele steekproeven en/of systeemaudits. Dit auditrapport dient als belangrijke basis voor de samenvatting van audits (zie model 3.46).

04juli

Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

04juli

Rijksuitgaven Wind in de zeilen

Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen de geactualiseerde informatie ten behoeve van de bijlage: Rijksuitgaven Wind in de zeilen naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

04juli

Aanleveren gegevens overzichtconstructies

Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

12juli

Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting

Voorbereiding 12 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2025 in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.

15juli

Indienen saldibalans juni

Uitvoering 15 juli 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juni conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

24juli

Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 24 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

07augustus

Indienen MR-versie begrotingsstukken

Voorbereiding 07 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2025, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

09augustus

Indienen definitieve ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 09 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2024 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt de Raad van State versie op papier (ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

14augustus

MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota

Voorbereiding 14 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Tot uiterlijk 30 augustus: behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2025.

15augustus

Indienen saldibalans juli

Uitvoering 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15augustus

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het delen van bevindingen door ADR met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie model 3.46No section found.

30augustus

Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS

Voorbereiding 30 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

02september

corrigerende maatregelen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 02 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke aanleverdatum voor departementen om de verwerking van corrigerende maatregelen (n.a.v. bevindingen ADR) te delen met de ADR en – bij goedvinden – op te nemen in de beheersverklaring. Zie model 3.46No section found.

04september

Indienen concept-SBS naar stand vermoedelijke uitkomsten

Uitvoering 04 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen leveren uiterlijk 17:00 uur concept Suppletoire Begroting September in op de Samenwerkruimte Rijksbegroting.

09september

Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries

Voorbereiding 09 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

10september

Deadline verzending motie Harbers brieven

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Een week voor Prinsjesdag deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

10september

Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen op papier. De memorie van toelichting wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 op papier bij Financiën/BBH ingediend.

10september

Akkoorddag voor departementen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

10september

Indienen Nader Rapport

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het (eventuele) Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 op papier.

11september

Indienen definitieve SBS (formalisering vermoedelijke uitkomsten)

Uitvoering 11 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen leveveren uiterlijk 17:00 uur de definitieve Suppletoire Begroting September in op de Samenwerkruimte Rijksbegroting.

Tevens voor 17:00 plaatsing van de open data bestanden (model 4.89) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

12september

Voorbereidingen SDU voor publicatie

Voorbereiding 12 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

13september

Begrotingen onder embargo naar Kamer

Voorbereiding 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

13september

Indienen saldibalans augustus

Uitvoering 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16september

Indienen definitieve ministeriële beheersverklaringen inzake HVP

Verantwoording 16 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Definitieve ministeriële beheersverklaringen (en onderliggende verklaringen) zijn ondertekend en opgeslagen in het centrale dataregister CEDAR. De directies FEZ per departement zijn verantwoordelijk voor indiening in CEDAR. De minister van Financiën bereidt, namens het kabinet, het formele betalingsverzoek voor. Zie model 3.46.

23september

Indienen samenvatting van audits door ADR inzake HVP

Verantwoording 23 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het aanleveren van de samenvatting van audits door de ADR in CEDAR. De samenvatting van audits is een onafhankelijk oordeel van de ADR en een noodzakelijk onderdeel van het betalingsverzoek namens Nederland aan de Europese Commissie. Zie model 3.46.

25september

Ontvangst dechargeverlening

Verantwoording 25 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

26september

IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering

Voorbereiding 26 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

02oktober

Indienen begrotingsmutaties PF en GF

Uitvoering 02 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (16 oktober 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

07-10-2024  - Voorbereiding - Indienen voorstel voor extrapolatiestanden

Bij Financiën/IRF indienen van een voorstel voor de extrapolatiestanden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van de extrapolatiestanden.

14oktober

Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota

Uitvoering 14 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota 2024. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 21-10-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

21-10-2024 – Voorbereiding - Indienen loon- en prijsgevoeligheden

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht).

De voorlopige vaststelling en de definitieve vaststelling van zowel de extrapolatiestanden als loon- en prijsgevoeligheden blijft gecombineerd.

15oktober

Indienen saldibalans september

Uitvoering 15 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

30oktober

Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen

Voorbereiding 30 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2025 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

01-11-2024 - Voorbereiding - opgave TWINIngevolge het verzoek van OCW en EZK verzorgen departementen de zo genoemde opgave TWIN (Totale investeringen in wetenschap en innovatie) voor 2023-2029 aan Rathenau Instituut, a.vennekens@rathenau.nl.

november

11november

Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 11 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2024 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksbegroting van het open data bestand mbt de budgettaire tabellen volgens (model 4.92) met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

15november

Indienen saldibalans oktober

Uitvoering 15 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18november

Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting

Uitvoering 18 november 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2024. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen op papier (ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

20november

Voorlopige vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 20 november 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Verzending van de voorlopige vaststelling van de LPO en extrapolatie door het ministerie van Financiën. Departementen kunnen tot uiterlijk woensdag 27/11 bezwaar aantekenen. De definitieve vaststelling wordt vrijdag 06-12-2024 verstuurd.

december

06december

Vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 06 december 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

13december

Indienen saldibalans november

Uitvoering 13 december 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54. Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16december

Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal

Verantwoording 16 december 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december. Zie model 3.54.