Tijdschema

juni 2022

juli

01juli
Voorbereiding 01 juli 2022
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

04juli
Uitvoering 04 juli 2022
Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 11-07-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

05juli
Voorbereiding 05 juli 2022
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl)

05juli
Voorbereiding 05 juli 2022
Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, SI@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij BZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland (indienen bij begrotingszaken@minbzk.nl).

12juli
Voorbereiding 12 juli 2022
Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2023 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.

15juli
Uitvoering 15 juli 2022
Indienen saldibalans juni
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juni conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

25juli
Voorbereiding 25 juli 2022
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

08augustus
Voorbereiding 08 augustus 2022
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2023, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

10augustus
Voorbereiding 10 augustus 2022
Indienen definitieve ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2023 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan één exemplaar ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

10augustus
Voorbereiding 10 augustus 2022
MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Tot uiterlijk 31 augustus:

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2023.

15augustus
Uitvoering 15 augustus 2022
Indienen saldibalans juli
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

31augustus
Voorbereiding 31 augustus 2022
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

02september
Voorbereiding 02 september 2022
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

12september
Voorbereiding 12 september 2022
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

15september
Voorbereiding 15 september 2022
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

15september
Uitvoering 15 september 2022
Indienen saldibalans augustus
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16september
Voorbereiding 16 september 2022
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

20september
Voorbereiding 20 september 2022
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2023 en de Miljoenennota 2023 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

26september
Voorbereiding 26 september 2022
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

26september
Verantwoording 26 september 2022
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

oktober

03oktober
Uitvoering 03 oktober 2022
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (17 oktober 2022) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

15oktober
Uitvoering 15 oktober 2022
Indienen saldibalans september
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17oktober
Voorbereiding 17 oktober 2022
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

17oktober
Uitvoering 17 oktober 2022
Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 24-10-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

31oktober
Voorbereiding 31 oktober 2022
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2023 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

november

11november
Uitvoering 11 november 2022
Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2022 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

15november
Uitvoering 15 november 2022
Indienen saldibalans oktober
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18november
Uitvoering 18 november 2022
Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2022. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

18november
Uitvoering 18 november 2022
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.92, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.

december

09december
Voorbereiding 09 december 2022
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

12december
Verantwoording 12 december 2022
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.

15december
Uitvoering 15 december 2022
Indienen saldibalans november
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.