Tijdschema

maart 2021

maart

01maart
01 maart 2021
Opening IBOS-loketten voor Voorjaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota, de reguliere mutaties.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding) (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 08-03-2021 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

01maart
01 maart 2021
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.

12maart
12 maart 2021
Indienen van de beleidsbrieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 12.00 uur bij Financiën/IRF indienen van de beleidsbrieven. In geval van nieuwe fiscale maatregelen op het beleid van een departement wordt model 4.55 - Toetsingskader Fiscale regelingen ingevuld en meegestuurd.

12maart
12 maart 2021
Indienen voorstellen beleidsbrief m.b.t. HGIS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Buitenlandse Zaken (coördinerend ministerie voor HGIS-uitgaven) indienen van de voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; (Er kan worden volstaan met indienen bij directie FEZ/Begrotingzaken, per e-mail FEZ@minbuza.nl.

15maart
15 maart 2021
Indienen saldibalans februari
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans februari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in februari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15maart
15 maart 2021
Indienen saldibalans per 31 december afgelopen jaar
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2020. Het daarvoor benodigde model 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 29 januari 2020 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

15maart
15 maart 2021
Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen moeten bij het CBS worden aangeleverd. De opleverbestanden en aanwijzingen over de gegevensoplevering zijn te vinden op www.cbs.nl/centraleoverheid.

15maart
15 maart 2021
Indienen jaarstukken
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 • 1. het departementaal jaarverslag 2020;

 • 2. de ontwerp-slotwet 2020;

 • 3. de jaarrekening(en) over 2020 van de agentschappen;

 • 4. het auditrapport 2020.

Aantal in te leveren exemplaren:

 • – het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

 • – de Slotwet in 2-voud op papier en

 • – het auditrapport in 2-voud op papier.

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Hiervan is één exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het auditrapport is bedoeld voor de Minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de Minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

15maart
15 maart 2021
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkingsruimte van open databestand met betrekking tot budgettaire tabellen volgens model 4.93.

15maart
15 maart 2021
Indienen overzicht Controlebevindingen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij de Algemene Rekenkamer en bij voor 15.00 uur Financiën/BZ indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen nog tot uiterlijk 24 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht dient duidelijk en zichtbaar te worden aangegeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

15maart
15 maart 2021
Indienen gegevens rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2020. Het daarvoor benodigde model is op 29 januari 2021 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

19maart
19 maart 2021
MR-behandeling departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

MR-behandeling departementale jaarverslagen (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).

24maart
24 maart 2021
Indienen wijzigingen jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Indien tussen 15 en 24 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op 25 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 25 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 26 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 15 maart).

26maart
26 maart 2021
Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

April

01April
01 April 2021
Open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

02April
02 April 2021
Uiterste aanleverdatum correctiebladen departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van Financiën (voor 15.00 uur). Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 2 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financiën (IRF) en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

02April
02 April 2021
Oplevering jaarverslag VWS
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg, uiterlijk op 2 april 2021. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

09April
09 April 2021
MR-behandeling FJR
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

15April
15 April 2021
Indienen saldibalans maart
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans maart conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

30April
30 April 2021
Indienen Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2020 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

30April
30 April 2021
Aanleveren finale versie open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

mei

03mei
03 mei 2021
Indienen BVM mutaties
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Financiën/IRF indienen van mutaties voor het BVM. IRF heeft tot en met 03-05-2020 voor het toetsen van de mutaties. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

10mei
10 mei 2021
Indienen concept 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

12mei
12 mei 2021
Indienen saldibalans april
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

14mei
14 mei 2021
Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland» (volgens model 1.45).

14mei
14 mei 2021
Indienen definitieve Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2020 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

18mei
18 mei 2021
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Julibrief (31 mei 2021) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen.

19mei
19 mei 2021
Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2020, de departementale jaarverslagen 2020 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

25mei
25 mei 2021
Indienen 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Direct na behandeling van de Voorjaarsnota in de Ministerraad (d.w.z. uiterlijk dinsdagochtend 25 mei voor 12.00 uur) bij Financiën/BBH, indienen van het 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2021. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de Logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 ondertekend) bij Financiën/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

25mei
25 mei 2021
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.91, met daarin opgenomen de standen uit de 1e suppletoire begroting.

31mei
31 mei 2021
Indienen gegevens over garanties in IBOS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 07-06-2021 voor het toetsen van de garanties.

31mei
31 mei 2021
Opening IBOS-loketten voor Julibrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

IBOS-loketten gaan open voor Julibrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Julibrief).

IRF heeft tot 07-06-2021 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

juni

02juni
02 juni 2021
Verstrekking aanbiedingsbrief en format voor uitvraag specifieke uitkeringen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt door BZK de aanbiedingsbrief en het format voor de uitvraag specifieke uitkeringen aan de departementen verzonden.

09juni
09 juni 2021
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl) .

14juni
14 juni 2021
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtsconstructie (zie Overzichtconstructies).

14juni
14 juni 2021
Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2022 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 12.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2017 ‒ 2022 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. FMC-XII@minienm.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2020-2025 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de ramingen 2020-2025 voor de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2020-2025 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij Financiën/IRF en BZK indienen van de begrotingsgegevens voor de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland. Dit volgens een door BZK aan te leveren format, indienen t.a.v. begrotingszaken@minbzk.nl).

15juni
15 juni 2021
Indienen saldibalans mei
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

21juni
21 juni 2021
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (5 juli 2021) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen.

juli

02juli
02 juli 2021
Indienen overzicht specifieke uitkeringen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Ten behoeve van het op te stellen overzicht specifieke uitkeringen in de begroting van BZK, leveren de departementen het ingevulde format aan. Deze aanlevering gebeurt bij de Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). Het Ministerie van BZK stelt het totaaloverzicht op.

05juli
05 juli 2021
Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 12-07-2021 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

06juli
06 juli 2021
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl)

06juli
06 juli 2021
Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, SI@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij BZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland (indienen bij begrotingszaken@minbzk.nl).

13juli
13 juli 2021
Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2022 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

15juli
15 juli 2021
Indienen saldibalans juni
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juni conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

26juli
26 juli 2021
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

09augustus
09 augustus 2021
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2022, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

11augustus
11 augustus 2021
Indienen definitieve ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2022 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan één exemplaar ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

11augustus
11 augustus 2021
MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Tot uiterlijk 31 augustus:

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2022.

13augustus
13 augustus 2021
Indienen saldibalans juli
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

30augustus
30 augustus 2021
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

03september
03 september 2021
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

06september
06 september 2021
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

09september
09 september 2021
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

09september
09 september 2021
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

14september
14 september 2021
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

15september
15 september 2021
Indienen saldibalans augustus
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16september
16 september 2021
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

17september
17 september 2021
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

21september
21 september 2021
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2022 en de Miljoenennota 2022 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

27september
27 september 2021
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

27september
27 september 2021
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

oktober

04oktober
04 oktober 2021
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (18 oktober 2021) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen.

15oktober
15 oktober 2021
Indienen saldibalans september
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18oktober
18 oktober 2021
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

18oktober
18 oktober 2021
Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 25-10-2021 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

31oktober
31 oktober 2021
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2022 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

november

12november
12 november 2021
Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2021 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

15november
15 november 2021
Indienen saldibalans oktober
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

19november
19 november 2021
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.92, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.

19november
19 november 2021
Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2021. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

december

10december
10 december 2021
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

13december
13 december 2021
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.

15december
15 december 2021
Indienen saldibalans november
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.