Tijdschema

augustus 2020

augustus

13augustus
13 augustus 2020
Indienen saldibalans juli
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

31augustus
31 augustus 2020
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

04september
04 september 2020
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

07september
07 september 2020
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

08september
08 september 2020
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

09september
09 september 2020
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

09september
09 september 2020
Pencorrecties bij Financin
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

10september
10 september 2020
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

11september
11 september 2020
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

11september
11 september 2020
Indienen saldibalans augustus
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15september
15 september 2020
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2021 en de Miljoenennota 2021 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

28september
28 september 2020
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

28september
28 september 2020
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2020

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

oktober

05oktober
05 oktober 2020
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (19 oktober 2020) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusibi@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen.

13oktober
13 oktober 2020
Indienen saldibalans september
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

19oktober
19 oktober 2020
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

19oktober
19 oktober 2020
Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 26-10-2020 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

31oktober
31 oktober 2020
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2021 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

november

13november
13 november 2020
Indienen saldibalans oktober
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

13november
13 november 2020
Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2020 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

20november
20 november 2020
Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2020. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

20november
20 november 2020
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.

december

11december
11 december 2020
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2020

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

11december
11 december 2020
Indienen saldibalans november
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2020

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

14december
14 december 2020
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2020

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.