Tijdschema

januari 2022

januari

17januari
Verantwoording 17 januari 2022
Aanschrijving Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland conform model 3.47.

17januari
Verantwoording 17 januari 2022
Opening IBOS-loketten voor voorlopige rekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

IBOS-loketten gaan open voor voorlopige rekening.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties in IBOS. Deze cijfers zijn nodig voor rapportage aan CBS en de Europese Commissie (Eurostat). De loketopening is bekend onder de naam 'voorlopige rekening'. De voorlopige rekening zelf wordt niet meer opgesteld en gaat dus ook niet meer naar de Staten-Generaal. De standen lopen mee in de Slotwet.

IRF heeft tot 24-01-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

28januari
Uitvoering 28 januari 2022
Indienen Rijksbetaalstukken voor boekjaar 2021
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Laatste mogelijkheid voor het indienen bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) van Rijksbetaalstukken voor boekjaar 2021 conform Rijksbetaalstukken zoals toegelicht in de begrippenlijst. Indienen voor 15.00 uur.

28januari
Verantwoording 28 januari 2022
Verstrekking aanlevermodel rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

De departementen leveren op 15 maart de gegevens voor de rijksrekening conform het aangegeven model aan bij de Financiën/RHB. Financiën/RHB verstrekt het daarvoor benodigde model 28 januari per e-mail.

28januari
Verantwoording 28 januari 2022
Verstrekking aanlevermodel departementale saldibalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

De departementale saldibalansen worden - op de cent nauwkeurig - geconsolideerd in de Rijkssaldibalans. Hiertoe stellen de departementen een saldibalans voor Financiën/RHB op. Financiën/RHB verstrekt het daarvoor benodigde model per e-mail. Aanleverdatum van departementale saldibalansen is 15-03-2022.

februari

07februari
Verantwoording 07 februari 2022
Uitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen € 1 miljoen te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel Budgettaire gevolgen van beleid (zie model 3.22d) en in de daaronder opgenomen toelichting van de van toepassing zijnde uitgavencategorie.

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in het jaarverslag van Koninkrijksrelaties (IV) leveren de departementen alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 miljoen niet halen, aan bij Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl) conform model 3.47. BZK stelt op basis hiervan een rijksbreed extracomptabel totaaloverzicht op in bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) volgens model 3.48. Uiterlijk een week na het aanleveren bij BZK zullen eventuele opmerkingen aan de departementen teruggeven worden, die deze verwerken in hun definitieve versie van model 3.47.

07februari
Verantwoording 07 februari 2022
Opening IBOS-loketten voor Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

IBOS-loketten gaan open voor de Slotwet.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

IRF heeft tot 14-02-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

14februari
Uitvoering 14 februari 2022
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Departementen leveren uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Voorjaarsnota (28 februari 2022) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

15februari
Uitvoering 15 februari 2022
Indienen saldibalans januari
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans januari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in januari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15februari
Verantwoording 15 februari 2022
Indienen conceptversie jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2021, bestaande uit:

 • – de leeswijzer jaarverslag;

 • – de beleidsprioriteiten;

 • – de beleidsartikelen;

 • – de niet-beleidsartikelen;

 • – de bedrijfsvoeringsparagraaf;

 • – de jaarrekening (inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke agentschappen);

 • – de bijlage ZBO's en RWT's.

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

18februari
Verantwoording 18 februari 2022
Indienen realisatiegegevens over garanties
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Bij Financiën/IRF indienen van realisatiegegevens over garanties in IBOS.

IRF heeft tot 25-02-2022 voor het toetsen van de garanties.

28februari
Uitvoering 28 februari 2022
Opening IBOS-loketten voor Voorjaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota, de reguliere mutaties.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding) (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 07-03-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

maart

01maart
Verantwoording 01 maart 2022
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.

01maart
Verantwoording 01 maart 2022
Aanleveren definitieve bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Departementen sturen het geactualiseerde model 3.47 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). BZK stelt op basis hiervan dan een Rijksbrede extracomptabel totaaloverzicht op in de bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) (model 3.48).

01maart
Verantwoording 01 maart 2022
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 3.55.

11maart
Voorbereiding 11 maart 2022
Indienen van de beleidsbrieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 12.00 uur bij Financiën/IRF indienen van de beleidsbrieven. In geval van nieuwe fiscale maatregelen op het beleid van een departement wordt model 4.55 - Toetsingskader Fiscale regelingen ingevuld en meegestuurd.

11maart
Voorbereiding 11 maart 2022
Indienen voorstellen beleidsbrief m.b.t. HGIS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Buitenlandse Zaken (coördinerend ministerie voor HGIS-uitgaven) indienen van de voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; Er kan worden volstaan met indienen bij directie FEZ/Begrotingszaken, per e-mail FEZ@minbuza.nl.

15maart
Uitvoering 15 maart 2022
Indienen saldibalans februari
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans februari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in februari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen moeten bij het CBS worden aangeleverd. De jaarlijkse uitvraag wordt verstuurd door het CBS via het mailadres overheidsbalans@cbs.nl.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen gegevens rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2021. Financiën/RHB stelt het benodigde model op 28 januari 2022 per e-mail beschikbaar. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkingsruimte van open databestand met betrekking tot budgettaire tabellen volgens model 4.93.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen overzicht Controlebevindingen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën/BZ voor 15.00 uur indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen nog tot uiterlijk 23 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht duidelijk en zichtbaar aangeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen jaarstukken
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 • 1. het departementaal jaarverslag 2021;

 • 2. de ontwerp-slotwet 2021;

 • 3. de jaarrekening(en) over 2021 van de agentschappen;

 • 4. het auditrapport 2021.

Aantal in te leveren exemplaren:

 • – het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

 • – de Slotwet in 2-voud op papier en

 • – het auditrapport in 2-voud op papier.

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Hiervan is één exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het auditrapport is bedoeld voor de Minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de Minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen saldibalans per 31 december afgelopen jaar
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2021. Het daarvoor benodigde model 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 28 januari 2022 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

18maart
Verantwoording 18 maart 2022
MR-behandeling departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

MR-behandeling departementale jaarverslagen (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).

29maart
Verantwoording 29 maart 2022
Indienen wijzigingen jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Indien tussen 15 en 29 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op 29 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 29 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 31 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 15 maart).

31maart
Verantwoording 31 maart 2022
Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

31maart
Verantwoording 31 maart 2022
Open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

April

01April
Verantwoording 01 April 2022
Oplevering jaarverslag VWS
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

08April
Verantwoording 08 April 2022
Uiterste aanleverdatum correctiebladen departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van Financiën (voor 15.00 uur). Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 8 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financiën (IRF) en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

08April
Verantwoording 08 April 2022
MR-behandeling FJR
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

14April
Uitvoering 14 April 2022
Indienen saldibalans maart
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans maart conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

29April
Verantwoording 29 April 2022
Indienen Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

29April
Verantwoording 29 April 2022
Aanleveren finale versie open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

mei

02mei
Voorbereiding 02 mei 2022
Indienen BVM mutaties
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van mutaties voor het BVM. IRF heeft tot en met 04-05-2022 voor het toetsen van de mutaties. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

09mei
Uitvoering 09 mei 2022
Indienen concept 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

13mei
Voorbereiding 13 mei 2022
Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland» (volgens model 1.45).

13mei
Uitvoering 13 mei 2022
Indienen saldibalans april
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

13mei
Verantwoording 13 mei 2022
Indienen definitieve Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2021 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt alleen op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in tweevoud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

16mei
Uitvoering 16 mei 2022
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Julibrief (30 mei 2022) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) in voor het provinciefonds en het gemeentefonds bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

18mei
Verantwoording 18 mei 2022
Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2021, de departementale jaarverslagen 2021 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

24mei
Uitvoering 24 mei 2022
Indienen 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Direct na behandeling van de Voorjaarsnota in de Ministerraad (d.w.z. uiterlijk dinsdagochtend 24 mei voor 12.00 uur) bij Financiën/BBH indienen van het 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2022. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de Logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud, waarvan één ondertekend, op papier (waarvan 1 ondertekend) bij Financiën/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

24mei
Uitvoering 24 mei 2022
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.91, met daarin opgenomen de standen uit de 1e suppletoire begroting.

30mei
Voorbereiding 30 mei 2022
Indienen gegevens over garanties in IBOS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 06-06-2022 voor het toetsen van de garanties.

30mei
Uitvoering 30 mei 2022
Opening IBOS-loketten voor Julibrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Julibrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Julibrief).

IRF heeft tot 06-06-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

juni

08juni
Voorbereiding 08 juni 2022
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

13juni
Voorbereiding 13 juni 2022
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

13juni
Voorbereiding 13 juni 2022
Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2023 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 12.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2018-2023 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. FMC-XII@minienm.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij Financiën/IRF en BZK indienen van de begrotingsgegevens voor de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland. Dit volgens een door BZK aan te leveren format, indienen t.a.v. begrotingszaken@minbzk.nl).

15juni
Uitvoering 15 juni 2022
Indienen saldibalans mei
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

20juni
Uitvoering 20 juni 2022
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (4 juli 2022) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

juli

01juli
Voorbereiding 01 juli 2022
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

04juli
Uitvoering 04 juli 2022
Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 11-07-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

05juli
Voorbereiding 05 juli 2022
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl)

05juli
Voorbereiding 05 juli 2022
Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, SI@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij BZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland (indienen bij begrotingszaken@minbzk.nl).

12juli
Voorbereiding 12 juli 2022
Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2023 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.

15juli
Uitvoering 15 juli 2022
Indienen saldibalans juni
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juni conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juni op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

25juli
Voorbereiding 25 juli 2022
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

08augustus
Voorbereiding 08 augustus 2022
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2023, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

10augustus
Voorbereiding 10 augustus 2022
MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Tot uiterlijk 31 augustus:

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2023.

10augustus
Voorbereiding 10 augustus 2022
Indienen definitieve ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2023 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan één exemplaar ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

15augustus
Uitvoering 15 augustus 2022
Indienen saldibalans juli
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans juli conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in juli op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

31augustus
Voorbereiding 31 augustus 2022
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

02september
Voorbereiding 02 september 2022
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

12september
Voorbereiding 12 september 2022
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

15september
Voorbereiding 15 september 2022
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

15september
Uitvoering 15 september 2022
Indienen saldibalans augustus
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans augustus conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in augustus op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

16september
Voorbereiding 16 september 2022
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

20september
Voorbereiding 20 september 2022
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2023 en de Miljoenennota 2023 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

26september
Voorbereiding 26 september 2022
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

26september
Verantwoording 26 september 2022
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

oktober

03oktober
Uitvoering 03 oktober 2022
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Najaarsnota (17 oktober 2022) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s (postbusuitkeringen@minbzk.nl). Na aanlevering toetsen BZK en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

15oktober
Uitvoering 15 oktober 2022
Indienen saldibalans september
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans september conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17oktober
Voorbereiding 17 oktober 2022
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

17oktober
Uitvoering 17 oktober 2022
Opening IBOS-loketten voor Najaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Najaarsnota.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Najaarsnota).

IRF heeft tot 24-10-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

31oktober
Voorbereiding 31 oktober 2022
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2023 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

november

11november
Uitvoering 11 november 2022
Indienen concept wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangende met de Najaarsnota 2022 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

15november
Uitvoering 15 november 2022
Indienen saldibalans oktober
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans oktober conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in september op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

18november
Uitvoering 18 november 2022
Indienen wetvoorstellen 2e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de 2e suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2022. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financiën/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.

18november
Uitvoering 18 november 2022
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkingsruimte van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.92, met daarin opgenomen de standen uit de 2e suppletoire begroting.

december

09december
Voorbereiding 09 december 2022
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

12december
Verantwoording 12 december 2022
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.

15december
Uitvoering 15 december 2022
Indienen saldibalans november
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans november conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.