Volgende maand in voorbereiding. Volgende maand in uitvoering. Volgende maand in verantwoording.
26 april 2024
Indienen Slotwet
Verantwoording 26 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

Aanleveren finale versie open data
Verantwoording 26 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

  • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

  • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

  • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

  • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

  • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

08 mei 2024
Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voorbereiding 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland» (volgens model 1.45).

Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»
Voorbereiding 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen».

Indienen definitieve Slotwet
Verantwoording 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2023 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt ook digitaal ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden tevens op papier ingediend bij Financien/BBH. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

Indienen beheersverklaringen inzake HVP-betalingsverzoek
Verantwoording 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Beheersverklaringen worden door departementen gedeeld met de ADR t.b.v. audits en bevindingen. Zie model 3.46.

15 mei 2024
Indienen saldibalans april
Uitvoering 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Indienen begrotingsmutaties provinciefonds (PF) en gemeentefonds (GF)
Uitvoering 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de concept-ontwerpbegroting (06 juni 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) in voor het provinciefonds en het gemeentefonds bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek
Verantwoording 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Vanaf deze datum - doch uiterlijk 15 augustus - deelt ADR de bevindingen met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie ook model 3.46.

Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Verantwoording 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2023, de departementale jaarverslagen 2023 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.