Voorbereiding

Begroting 2024 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2023 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2022 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
Verantwoording 28 maart 2023
Indienen wijzigingen jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Indien tussen 15 en 28 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op dinsdag 28 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 28 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 31 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 15 maart).

Verantwoording 31 maart 2023
Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

Verantwoording 31 maart 2023
Open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

  • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

  • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

  • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

  • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

  • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

Verantwoording 03 April 2023
Oplevering jaarverslag VWS
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

Verantwoording 06 April 2023
Uiterste aanleverdatum correctiebladen departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van Financiën (voor 15.00 uur). Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 6 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financiën (IRF) en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

Verantwoording 06 April 2023
MR-behandeling FJR
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

Verantwoording 07 April 2023
Delen realisatiecijfers met Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterste aanleverdatum - doch zoveel eerder als mogelijk en indien beschikbaar - voor Financiën/BZ/BBH van de gecontroleerde en door MR geaccordeerde realisatiecijfers bij de Algemene Rekenkamer.

Uitvoering 11 April 2023
Indienen concept 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2023 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

Uitvoering 11 April 2023
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur aanlevering in de daarvoor bestemde map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van het opendata bestand mbt de budgettaire tabellen volgens model 4.91, met daarin opgenomen de standen uit de 1e suppletoire begroting.

Uitvoering 14 April 2023
Indienen saldibalans maart
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans maart conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in maart op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Uitvoering 18 April 2023
Indienen 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 12.00 bij Financiën/BBH indienen van de definitieve 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2023 onder voorbehoud van MR-besluitvorming. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen op papier (ondertekend) bij Financiën/BBH aangeleverd. Zie voor ondertekening model 2.14.

Voorbereiding 24 April 2023
Indienen mutaties voorjaarsbesluitvorming
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Bij Financiën/IRF indienen van mutaties voor de voorjaarsbesluitvorming. IRF heeft tot en met 25-04-2023 voor het toetsen van de mutaties. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.