Voorbereiding

Begroting 2022 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2021 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2020 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
29 januari 2021
Indienen Rijksbetaalstukken voor boekjaar 2020
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Laatste mogelijkheid voor het indienen bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) van Rijksbetaalstukken voor boekjaar 2020 conform Rijksbetaalstukken zoals toegelicht in de begrippenlijst. Indienen voor 15.00 uur.

29 januari 2021
Verstrekking aanlevermodel rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

De departementen dienen op 15 maart de gegevens voor de rijksrekening conform het aangegeven model aan te leveren bij de Financiën/RHB. Het daarvoor benodigde model wordt 29 januari per e-mail verstrekt door Financiën/RHB.

29 januari 2021
Verstrekking aanlevermodel departementale saldibalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

De departementale saldibalansen worden, op de cent nauwkeurig, geconsolideerd in de Rijkssaldibalans. Hiervoor dienen de departementen een saldibalans aan Financiën/RHB op te stellen. Het daarvoor benodigde model wordt per e-mail verstrekt door Financiën/RHB.

Deze dienen 15-03-2021 te worden aangeleverd bij het Ministerie van Financiën/RHB.

08 februari 2021
Opening IBOS-loketten voor Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

IBOS-loketten gaan open voor de Slotwet.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

IRF heeft tot 15-02-2021 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

08 februari 2021
Uitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de € 1 miljoen te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 3.22d) en in de daaronder opgenomen toelichting van de van toepassing zijnde uitgavencategorie.

Bedragen onder de € 1 miljoen hoeven niet apart zichtbaar te worden gemaakt in de budgettaire tabel, maar volstaat een toelichting in de desbetreffende uitgaven categorie. Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in het jaarverslag van het BES-fonds leveren de departementen daarnaast alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 miljoen niet halen, aan bij de Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het totaaloverzicht van uitgaven in Caribisch Nederland op en draagt zorg voor de opname daarvan in het jaarverslag van het BES-fonds.

15 februari 2021
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Voorjaarsnota (1 maart 2021) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen.

15 februari 2021
Indienen saldibalans januari
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans januari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in januari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15 februari 2021
Indienen conceptversie jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2020, bestaande uit:

  • – de leeswijzer jaarverslag;

  • – de beleidsprioriteiten;

  • – de beleidsartikelen;

  • – de niet-beleidsartikelen;

  • – de bedrijfsvoeringsparagraaf;

  • – de jaarrekening (inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke agentschappen);

  • – de bijlage ZBO's en RWT's.

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

19 februari 2021
Indienen realisatiegegevens over garanties
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij Financiën/IRF indienen van realisatiegegevens over garanties in IBOS.

IRF heeft tot 26-02-2021 voor het toetsen van de garanties.