Voorbereiding

Begroting 2024 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2023 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2022 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
Uitvoering 15 juni 2023
Indienen saldibalans mei
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Voorbereiding 16 juni 2023
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

Voorbereiding 16 juni 2023
Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2024 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 15.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2018-2023 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. postbusbegroting@minienw.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.postbusbegroting@minienw.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

Uitvoering 19 juni 2023
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (3 juli 2023) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

Voorbereiding 30 juni 2023
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

Verantwoording 01 juli 2023
ADR deelt een auditrapport inzake HVP-betalingsverzoek
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Het auditrapport bevat (tussentijdse) bevindingen op basis van enkele steekproeven en/of systeemaudits. Dit auditrapport dient als belangrijke basis voor de samenvatting van audits (zie model 3.46).

Uitvoering 03 juli 2023
Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 10-07-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

Voorbereiding 04 juli 2023
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Voorbereiding 04 juli 2023
Rijksuitgaven Wind in de zeilen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen sturen de geactualiseerde informatie ten behoeve van de bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Voorbereiding 04 juli 2023
Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).