Volgende maand in voorbereiding. Volgende maand in uitvoering. Volgende maand in verantwoording.
03 juni 2024
Indienen gegevens over garanties in IBOS
Voorbereiding 03 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 10-06-2024 voor het toetsen van de garanties.

Opening IBOS-loketten voor concept-ontwerpbegroting
Uitvoering 03 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor concept-ontwerpbegroting. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS.

IRF heeft tot 10-06-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

07 juni 2024
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voorbereiding 07 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»
Voorbereiding 07 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen de ingevulde bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen» naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

14 juni 2024
Indienen saldibalans mei
Uitvoering 14 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17 juni 2024
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2025 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 15.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

  • 1. Leeswijzer

  • 2. Beleidsagenda

  • 3. Beleidsartikelen

  • 4. Niet-beleidsartikelen

  • 5. Begroting Agentschappen

  • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

  • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. postbusbegroting@minienw.nl.

  • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.postbusbegroting@minienw.nl.

  • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).