Voorbereiding

Begroting 2024 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2023 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2022 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
Verantwoording 06 februari 2023
Uitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen € 1 miljoen te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel Budgettaire gevolgen van beleid (zie model 3.22d) en in de daaronder opgenomen toelichting van de van toepassing zijnde uitgavencategorie.

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in het jaarverslag van Koninkrijksrelaties (IV) leveren de departementen alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 miljoen niet halen, aan bij Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl) conform model 3.47. BZK stelt op basis hiervan een rijksbreed extracomptabel totaaloverzicht op in bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) volgens model 3.48. Uiterlijk een week na het aanleveren bij BZK zullen eventuele opmerkingen aan de departementen teruggeven worden, die deze verwerken in hun definitieve versie van model 3.47.

Verantwoording 06 februari 2023
Aanleveren concept bijlage Rijksuitgaven Wind in de zeilen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. Voor de periode van 2020 tot en met 2030. In het bestuursakkoord is in artikel 2.10 afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het opnemen van de bedragen in de begroting zijn deze geoormerkt voor dit doel. Aangezien het jaarverslag een afspiegeling is van de begroting, wordt ook hier een overzicht opgenomen, maar dan met realisaties. De departementen leveren de gerealiseerde bedragen op de projecten, die onder het pakket vallen, aan en lichten deze toe. Departementen sturen de concept bijlage: Rijksuitgaven Wind in de zeilen naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Verantwoording 06 februari 2023
Opening IBOS-loketten voor Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

IBOS-loketten gaan open voor de Slotwet. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

IRF heeft tot 13-02-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

Uitvoering 13 februari 2023
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Departementen leveren uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Voorjaarsnota 2023 (27 februari 2023) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

Uitvoering 15 februari 2023
Indienen saldibalans januari
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans januari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in januari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording 15 februari 2023
Indienen conceptversie jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2022, bestaande uit:

  • – de leeswijzer jaarverslag;

  • – de beleidsprioriteiten;

  • – de beleidsartikelen;

  • – de niet-beleidsartikelen;

  • – de bedrijfsvoeringsparagraaf;

  • – de jaarrekening (inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke agentschappen);

  • – de bijlage ZBO's en RWT's.

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

Verantwoording 17 februari 2023
Indienen realisatiegegevens over garanties
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Bij Financiën/IRF indienen van realisatiegegevens over garanties in IBOS.

IRF heeft tot 24-02-2023 voor het toetsen van de garanties.

Uitvoering 27 februari 2023
Opening IBOS-loketten voor Voorjaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2023

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota 2023, de reguliere mutaties. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding) (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 06-03-2023 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

Verantwoording 28 februari 2023
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.

Verantwoording 28 februari 2023
Aanleveren Bijlage ZBO's/RWT's via de samenwerkruimte
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Departementen plaatsen voor 15.00 uur de ingevulde bijlage ZBO's/RWT's (model 3.40) bij het jaarverslag ter interdepartementale afstemming op de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Verantwoording 28 februari 2023
Aanleveren definitieve bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Departementen sturen het geactualiseerde model 3.47 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). BZK stelt op basis hiervan dan een Rijksbrede extracomptabel totaaloverzicht op in de bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) (model 3.48).

Verantwoording 28 februari 2023
Aanleveren definitieve bijlage Rijksuitgaven Wind in de zeilen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. Voor de periode van 2020 tot en met 2030. In het bestuursakkoord is in artikel 2.10 afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het opnemen van de bedragen in de begroting zijn deze geoormerkt voor dit doel. Aangezien het jaarverslag een afspiegeling is van de begroting, wordt ook hier een overzicht opgenomen, maar dan met realisaties. De departementen leveren de gerealiseerde bedragen op de projecten, die onder het pakket vallen, aan en lichten deze toe.

Departementen sturen de geactualiseerde bijlage: Rijksuitgaven Wind in de zeilen naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Verantwoording 28 februari 2023
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 3.55.