Voorbereiding

Begroting 2023 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2022 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2021 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
Voorbereiding 30 mei 2022
Indienen gegevens over garanties in IBOS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 06-06-2022 voor het toetsen van de garanties.

Uitvoering 30 mei 2022
Opening IBOS-loketten voor Julibrief
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

IBOS-loketten gaan open voor Julibrief.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Julibrief).

IRF heeft tot 06-06-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

Voorbereiding 08 juni 2022
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Voorbereiding 13 juni 2022
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

Voorbereiding 13 juni 2022
Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2023 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 12.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2018-2023 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. FMC-XII@minienm.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij Financiën/IRF en BZK indienen van de begrotingsgegevens voor de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland. Dit volgens een door BZK aan te leveren format, indienen t.a.v. begrotingszaken@minbzk.nl).

Uitvoering 15 juni 2022
Indienen saldibalans mei
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Uitvoering 20 juni 2022
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2022

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (4 juli 2022) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.