Volgende maand in voorbereiding. Volgende maand in uitvoering. Volgende maand in verantwoording.
26 februari 2024
Opening IBOS-loketten voor Voorjaarsnota
Uitvoering 26 februari 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota 2024, de reguliere mutaties. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding) (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 04-03-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

27 februari 2024
Aanleveren commentaar op concept-jaarverslagen
Verantwoording 27 februari 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concept-jaarverslagen bij betreffende departementen.

Aanleveren Bijlage ZBO's/RWT's via de samenwerkruimte
Verantwoording 27 februari 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Departementen plaatsen voor 15.00 uur de ingevulde bijlage ZBO's/RWT's (model 3.40) bij het jaarverslag ter interdepartementale afstemming op de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Aanleveren definitieve bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Verantwoording 27 februari 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Departementen sturen het geactualiseerde model 3.47 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). BZK stelt op basis hiervan dan een Rijksbrede extracomptabel totaaloverzicht op in de bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) (model 3.48).

Aanleveren definitieve bijlage Rijksuitgaven Wind in de zeilen
Verantwoording 27 februari 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

In 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het Kabinet het pakket Wind in de zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 mln. voor de periode van 2020 tot en met 2030. In het bestuursakkoord is in artikel 2.10 afgesproken dat de Rijksbijdrage aan de afgesproken maatregelen inzichtelijk wordt gemaakt in een overzicht bij de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het opnemen van de bedragen in de begroting zijn deze geoormerkt voor dit doel. Aangezien het jaarverslag een afspiegeling is van de begroting, wordt ook hier een overzicht opgenomen, maar dan met realisaties. De departementen leveren de gerealiseerde bedragen op de projecten, die onder het pakket vallen, aan en lichten deze toe.

Departementen sturen de geactualiseerde bijlage: Rijksuitgaven Wind in de zeilen naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Indienen NGF-bijlage
Verantwoording 27 februari 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 3.55.

08 maart 2024
Indienen van de beleidsbrieven
Voorbereiding 08 maart 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 12.00 uur bij Financiën/IRF indienen van de beleidsbrieven. Voorgestelde mutaties worden gelijktijdig in IBOS aangeleverd. In geval van nieuwe fiscale maatregelen op het beleid van een departement wordt model 4.55 - Toetsingskader Fiscale regelingen ingevuld en meegestuurd. Mutaties samenhangende met de voorjaarsbesluitvorming worden zo spoedig mogelijk na besluitvorming geaccordeerd in IBOS.

Wat betreft de uiterste datum van indiening van de beleidsbrieven wordt een versnelling voorzien naar 1 maart in 2025.

Indienen voorstellen beleidsbrief m.b.t. HGIS
Voorbereiding 08 maart 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Buitenlandse Zaken (coördinerend ministerie voor HGIS-uitgaven) indienen van de voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; er kan worden volstaan met indienen bij directie FEZ/Begrotingszaken, per e-mail FEZ@minbuza.nl.

Wat betreft de uiterste datum van indiening van de beleidsbrieven wordt een versnelling voorzien naar 1 maart in 2025.

15 maart 2024
Indienen saldibalans februari
Uitvoering 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans februari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in februari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Indienen jaarstukken
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

  • 1. het departementaal jaarverslag 2023;

  • 2. de ontwerp-slotwet 2023;

  • 3. de jaarrekening(en) over 2023 van de agentschappen;

  • 4. het auditrapport 2023.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkuimte ‘Rijksbegroting’ van open data bestand met betrekking tot budgettaire tabellen volgens model 4.93. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

Indienen overzicht Controlebevindingen
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën/BZ voor 15.00 uur indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen uiterlijk 22 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht duidelijk en zichtbaar aangeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

Indienen saldibalans per 31 december afgelopen jaar
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2023. Het daarvoor benodigde model 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 26 januari 2024 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

Indienen gegevens rijksrekening
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2023. Financiën/RHB stelt het benodigde model op 26 januari 2024 per e-mail beschikbaar. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen worden bij het CBS worden aangeleverd. De jaarlijkse uitvraag wordt verstuurd door het CBS via het mailadres overheidsbalans@cbs.nl.

Verantwoording inzake HVP-betalingsverzoek
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Waar mogelijk worden bewijsstukken voor de mijlpalen en doelstellingen reeds ingevoerd in het centrale dataregister CEDAR van het herstel- en veerkrachtplan (HVP). Zie model 3.46No section found.

Overzicht ingediende ISB's
Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Departementen leveren via HAFIR@minfin.nl bij Financiën/BBH het ingevulde model 3.56 ISB-overzicht aan. Financiën zal deze informatie vervolgens opnemen in de gelijknamige rijksbrede bijlage bij het Financieel Jaarverslag Rijk 2023.

22 maart 2024
MR-behandeling departementale jaarverslagen
Verantwoording 22 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Behandeling van de departementale jaarverslagen in de ministerraad (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).