Voorbereiding

Begroting 2022 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2021 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2020 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
30 April 2021
Indienen Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2020 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

30 April 2021
Aanleveren finale versie open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

  • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

  • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

  • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

  • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

  • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

03 mei 2021
Indienen BVM mutaties
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Financiën/IRF indienen van mutaties voor het BVM. IRF heeft tot en met 03-05-2020 voor het toetsen van de mutaties. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

10 mei 2021
Indienen concept 1e suppletoire begroting
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept 1e suppletoire wet samenhangend met de Voorjaarsnota 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor Suppletoire begroting en de logistieke aanwijzingen.

12 mei 2021
Indienen saldibalans april
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans april conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in april op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

14 mei 2021
Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland» (volgens model 1.45).

14 mei 2021
Indienen definitieve Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2020 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt enkel op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in 2-voud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag moet zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

18 mei 2021
Indienen begrotingsmutaties
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Julibrief (31 mei 2021) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds of het gemeentefonds en van hun specifieke uitkeringen aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen.

19 mei 2021
Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2020, de departementale jaarverslagen 2020 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.