Voorbereiding

Begroting 2022 Modellen Voorschriften

Uitvoering

Suppletoire begroting 2021 Modellen Voorschriften

Verantwoording

Jaarverslag 2020 Modellen Voorschriften
Volgende maand in voorbereiding.
Volgende maand in uitvoering.
Volgende maand in verantwoording.
01 maart 2021
Opening IBOS-loketten voor Voorjaarsnota
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

IBOS-loketten gaan open voor Voorjaarsnota, de reguliere mutaties.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties februari (t.b.v. de Voorjaarsnota, uitvoering en voorbereiding) (zie Begrippenlijst).

IRF heeft tot 08-03-2021 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

01 maart 2021
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.

12 maart 2021
Indienen van de beleidsbrieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 12.00 uur bij Financiën/IRF indienen van de beleidsbrieven. In geval van nieuwe fiscale maatregelen op het beleid van een departement wordt model 4.55 - Toetsingskader Fiscale regelingen ingevuld en meegestuurd.

12 maart 2021
Indienen voorstellen beleidsbrief m.b.t. HGIS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Buitenlandse Zaken (coördinerend ministerie voor HGIS-uitgaven) indienen van de voorstellen uit de beleidsbrief die betrekking hebben op HGIS; (Er kan worden volstaan met indienen bij directie FEZ/Begrotingzaken, per e-mail FEZ@minbuza.nl.

15 maart 2021
Indienen saldibalans februari
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans februari conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in februari op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

15 maart 2021
Indienen gegevens rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2020. Het daarvoor benodigde model is op 29 januari 2021 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

15 maart 2021
Indienen saldibalans per 31 december afgelopen jaar
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2020. Het daarvoor benodigde model 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 29 januari 2020 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

15 maart 2021
Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen moeten bij het CBS worden aangeleverd. De opleverbestanden en aanwijzingen over de gegevensoplevering zijn te vinden op www.cbs.nl/centraleoverheid.

15 maart 2021
Indienen jaarstukken
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 • 1. het departementaal jaarverslag 2020;

 • 2. de ontwerp-slotwet 2020;

 • 3. de jaarrekening(en) over 2020 van de agentschappen;

 • 4. het auditrapport 2020.

Aantal in te leveren exemplaren:

 • – het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

 • – de Slotwet in 2-voud op papier en

 • – het auditrapport in 2-voud op papier.

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Hiervan is één exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het auditrapport is bedoeld voor de Minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de Minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

15 maart 2021
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkingsruimte van open databestand met betrekking tot budgettaire tabellen volgens model 4.93.

15 maart 2021
Indienen overzicht Controlebevindingen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Bij de Algemene Rekenkamer en bij voor 15.00 uur Financiën/BZ indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen nog tot uiterlijk 24 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht dient duidelijk en zichtbaar te worden aangegeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

19 maart 2021
MR-behandeling departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

MR-behandeling departementale jaarverslagen (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).

24 maart 2021
Indienen wijzigingen jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Indien tussen 15 en 24 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op 25 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 25 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 26 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 15 maart).

26 maart 2021
Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

01 April 2021
Open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2021

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)