Volgende maand in voorbereiding. Volgende maand in uitvoering. Volgende maand in verantwoording.
14 juni 2024
Indienen saldibalans mei
Uitvoering 14 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans mei conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in mei op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

17 juni 2024
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2025 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 15.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. postbusbegroting@minienw.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.postbusbegroting@minienw.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

19 juni 2024
Indienen begrotingsmutaties
Uitvoering 19 juni 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

Departementen dienen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de loketopening van de Augustusbrief (3 juli 2024) al hun begrotingsmutaties (zie begrippenlijst) voor het provinciefonds en het gemeentefonds aan te leveren bij postbusuitkeringen@minbzk.nl. Na aanlevering toetsen BZK/directie Bestuur, Financiën en Regio’s en FIN gezamenlijk of de begrotingsmutaties en de onderliggende stukken voldoen aan de Financiële-verhoudingswet en de Code interbestuurlijke verhoudingen. De verplichte inhoudelijke toetsing voor specifieke uitkeringen via postbusuitkeringen@minbzk.nl is niet afhankelijk van deze loketdata.

01 juli 2024
Indienen NGF-bijlage
Voorbereiding 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

Opening IBOS-loketten voor Augustusbrief
Uitvoering 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Uitvoering 2024

IBOS-loketten gaan open voor Augustusbrief. Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (t.b.v. de Vermoedelijke Uitkomsten en de Augustusbrief).

IRF heeft tot 10-07-2024 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

ADR deelt een auditrapport inzake HVP-betalingsverzoek
Verantwoording 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Het auditrapport bevat (tussentijdse) bevindingen op basis van enkele steekproeven en/of systeemaudits. Dit auditrapport dient als belangrijke basis voor de samenvatting van audits (zie model 3.46).

04 juli 2024
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Rijksuitgaven Wind in de zeilen
Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen de geactualiseerde informatie ten behoeve van de bijlage: Rijksuitgaven Wind in de zeilen naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

12 juli 2024
Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting
Voorbereiding 12 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2025 in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.