juli 2024

juli

24juli

Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 24 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen..

augustus

16augustus

Indienen MR-versie begrotingsstukken

Voorbereiding 16 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2025, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen

21augustus

MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota

Voorbereiding 21 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Tot uiterlijk 30 augustus: behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2025.

21augustus

Indienen definitieve ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 21 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2024 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt de Raad van State versie op papier (ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

30augustus

Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS

Voorbereiding 30 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

09september

Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries

Voorbereiding 09 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

10september

Deadline verzending motie Harbers brieven

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Een week voor Prinsjesdag deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

10september

Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen op papier. De memorie van toelichting wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 op papier bij Financiën/BBH ingediend.

10september

Akkoorddag voor departementen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

10september

Indienen Nader Rapport

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het (eventuele) Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 op papier.

12september

Voorbereidingen SDU voor publicatie

Voorbereiding 12 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

13september

Begrotingen onder embargo naar Kamer

Voorbereiding 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

26september

IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering

Voorbereiding 26 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

30oktober

Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen

Voorbereiding 30 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2025 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

01-11-2024 - Voorbereiding - opgave TWINIngevolge het verzoek van OCW en EZK verzorgen departementen de zo genoemde opgave TWIN (Totale investeringen in wetenschap en innovatie) voor 2023-2029 aan Rathenau Instituut, a.vennekens@rathenau.nl.

november

20november

Voorlopige vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 20 november 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Verzending van de voorlopige vaststelling van de LPO en extrapolatie door het ministerie van Financiën. Departementen kunnen tot uiterlijk woensdag 27/11 bezwaar aantekenen. De definitieve vaststelling wordt vrijdag 06-12-2024 verstuurd.

december

06december

Vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 06 december 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.