mei 2023

juni

05juni
Voorbereiding 05 juni 2023
Indienen gegevens over garanties in IBOS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 12-06-2023 voor het toetsen van de garanties.

07juni
Voorbereiding 07 juni 2023
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

07juni
Voorbereiding 07 juni 2023
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen sturen de ingevulde bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen» naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

16juni
Voorbereiding 16 juni 2023
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

16juni
Voorbereiding 16 juni 2023
Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2024 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 15.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2018-2023 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. postbusbegroting@minienw.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.postbusbegroting@minienw.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

30juni
Voorbereiding 30 juni 2023
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

juli

04juli
Voorbereiding 04 juli 2023
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

04juli
Voorbereiding 04 juli 2023
Rijksuitgaven Wind in de zeilen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Departementen sturen de geactualiseerde informatie ten behoeve van de bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

04juli
Voorbereiding 04 juli 2023
Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

13juli
Voorbereiding 13 juli 2023
Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2023 in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.

24juli
Voorbereiding 24 juli 2023
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

07augustus
Voorbereiding 07 augustus 2023
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2024, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

09augustus
Voorbereiding 09 augustus 2023
Indienen definitieve ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2024 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt de Raad van State versie op papier (ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

14augustus
Voorbereiding 14 augustus 2023
MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Tot uiterlijk 31 augustus: behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2024.

31augustus
Voorbereiding 31 augustus 2023
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

11september
Voorbereiding 11 september 2023
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

12september
Voorbereiding 12 september 2023
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Een week voor Prinsjesdag deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

12september
Voorbereiding 12 september 2023
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen op papier. De memorie van toelichting wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 op papier bij Financiën/BBH ingediend.

12september
Voorbereiding 12 september 2023
Indienen definitieve ISB naar stand vermoedelijke uitkomsten
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Onder voorbehoud van nader bericht DGRB/BZ ivm een centrale ISB-ronde.

12september
Voorbereiding 12 september 2023
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

12september
Voorbereiding 12 september 2023
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het (eventuele) Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 op papier.

14september
Voorbereiding 14 september 2023
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

15september
Voorbereiding 15 september 2023
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

19september
Voorbereiding 19 september 2023
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Door Financiën aanbieden van de ontwerpbegrotingen 2024 en de Miljoenennota 2024 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

25september
Voorbereiding 25 september 2023
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

16oktober
Voorbereiding 16 oktober 2023
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

30oktober
Voorbereiding 30 oktober 2023
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2024 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

november

20november
Voorbereiding 20 november 2023
Voorlopige vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Verzending van de voorlopige vaststelling van de LPO en extrapolatie door het ministerie van Financiën. Departementen kunnen tot uiterlijk woensdag 29/11 bezwaar aantekenen. De definitieve vaststelling wordt vrijdag 08-12-2023 verstuurd.

december

08december
Voorbereiding 08 december 2023
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2023

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.