april 2024

mei

08mei

Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»

Voorbereiding 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen».

08mei

Aanschrijving concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»

Voorbereiding 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland» (volgens model 1.45).

juni

03juni

Indienen gegevens over garanties in IBOS

Voorbereiding 03 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 10-06-2024 voor het toetsen van de garanties.

07juni

Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»

Voorbereiding 07 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

07juni

Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen»

Voorbereiding 07 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen de ingevulde bijlage «Rijksuitgaven Wind in de zeilen» naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

17juni

Overleg over concept begrotingshoofdstukken

Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

17juni

Indienen eerste complete ontwerpbegroting

Voorbereiding 17 juni 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2025 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 15.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. postbusbegroting@minienw.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.postbusbegroting@minienw.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2023-2028 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

juli

01juli

Indienen NGF-bijlage

Voorbereiding 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

04juli

Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

04juli

Rijksuitgaven Wind in de zeilen

Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Departementen sturen de geactualiseerde informatie ten behoeve van de bijlage: Rijksuitgaven Wind in de zeilen naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

04juli

Aanleveren gegevens overzichtconstructies

Voorbereiding 04 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij postbusbegroting@minienw.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

12juli

Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting

Voorbereiding 12 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2025 in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.

24juli

Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 24 juli 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

07augustus

Indienen MR-versie begrotingsstukken

Voorbereiding 07 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2025, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

09augustus

Indienen definitieve ontwerpbegrotingen

Voorbereiding 09 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2024 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt de Raad van State versie op papier (ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksbegroting. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

14augustus

MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota

Voorbereiding 14 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Tot uiterlijk 30 augustus: behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2025.

30augustus

Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS

Voorbereiding 30 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

09september

Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries

Voorbereiding 09 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

10september

Deadline verzending motie Harbers brieven

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Een week voor Prinsjesdag deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

10september

Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen op papier. De memorie van toelichting wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 op papier bij Financiën/BBH ingediend.

10september

Akkoorddag voor departementen

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

10september

Indienen Nader Rapport

Voorbereiding 10 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het (eventuele) Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 op papier.

12september

Voorbereidingen SDU voor publicatie

Voorbereiding 12 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

13september

Begrotingen onder embargo naar Kamer

Voorbereiding 13 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

26september

IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering

Voorbereiding 26 september 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

30oktober

Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen

Voorbereiding 30 oktober 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2025 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

01-11-2024 - Voorbereiding - opgave TWINIngevolge het verzoek van OCW en EZK verzorgen departementen de zo genoemde opgave TWIN (Totale investeringen in wetenschap en innovatie) voor 2023-2029 aan Rathenau Instituut, a.vennekens@rathenau.nl.

november

20november

Voorlopige vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 20 november 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Verzending van de voorlopige vaststelling van de LPO en extrapolatie door het ministerie van Financiën. Departementen kunnen tot uiterlijk woensdag 27/11 bezwaar aantekenen. De definitieve vaststelling wordt vrijdag 06-12-2024 verstuurd.

december

06december

Vaststelling loon- en prijscodering

Voorbereiding 06 december 2024
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2024

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.