Tijdschema

augustus 2022

augustus

31augustus
Voorbereiding 31 augustus 2022
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

02september
Voorbereiding 02 september 2022
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

12september
Voorbereiding 12 september 2022
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

15september
Voorbereiding 15 september 2022
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

16september
Voorbereiding 16 september 2022
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

20september
Voorbereiding 20 september 2022
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2023 en de Miljoenennota 2023 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

26september
Voorbereiding 26 september 2022
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

17oktober
Voorbereiding 17 oktober 2022
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

31oktober
Voorbereiding 31 oktober 2022
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2023 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

december

09december
Voorbereiding 09 december 2022
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.