Tijdschema

augustus 2021

augustus

09augustus
Voorbereiding 09 augustus 2021
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2022, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

11augustus
Voorbereiding 11 augustus 2021
MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Tot uiterlijk 31 augustus:

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2022.

11augustus
Voorbereiding 11 augustus 2021
Indienen definitieve ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2022 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan één exemplaar ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

30augustus
Voorbereiding 30 augustus 2021
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

03september
Voorbereiding 03 september 2021
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

06september
Voorbereiding 06 september 2021
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

09september
Voorbereiding 09 september 2021
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

09september
Voorbereiding 09 september 2021
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

14september
Voorbereiding 14 september 2021
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden afspraken specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

16september
Voorbereiding 16 september 2021
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

17september
Voorbereiding 17 september 2021
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

21september
Voorbereiding 21 september 2021
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2022 en de Miljoenennota 2022 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

27september
Voorbereiding 27 september 2021
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

18oktober
Voorbereiding 18 oktober 2021
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

31oktober
Voorbereiding 31 oktober 2021
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2022 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

december

10december
Voorbereiding 10 december 2021
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2021

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.