Tijdschema

mei 2022

mei

30mei
Voorbereiding 30 mei 2022
Indienen gegevens over garanties in IBOS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van gegevens over garanties in IBOS ten behoeve van de Miljoenennota.

IRF heeft tot 06-06-2022 voor het toetsen van de garanties.

juni

08juni
Voorbereiding 08 juni 2022
Aanlevering concept bijlage «Rijksuitgaven Caribisch Nederland»
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen sturen het ingevulde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl).

13juni
Voorbereiding 13 juni 2022
Overleg over concept begrotingshoofdstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Overleg over de concept begrotingshoofdstukken tussen vakdepartement (FEZ en beleidsdirecties) en Financiën (IRF) en tussen vakdepartement en het departement van een coördinerend bewindspersoon in geval van een overzichtconstructie (zie Overzichtconstructies).

13juni
Voorbereiding 13 juni 2022
Indienen eerste complete ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/BBH indienen van de eerste complete ontwerpbegroting 2023 conform de in IBOS geaccordeerde stand door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen voor 12.00 uur.

De complete ontwerpbegroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Daarnaast bij Financiën aanleveren:

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2018-2023 voor de overzichtsconstructie Milieu. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v. FMC-XII@minienm.nl.

 • 2. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl. Dit volgens een door IenW aan te leveren format, indienen t.a.v.FMC-XII@minienm.nl.

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, Svembricqs@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de ramingen 2021-2026 voor de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij Financiën/IRF en BZK indienen van de begrotingsgegevens voor de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland. Dit volgens een door BZK aan te leveren format, indienen t.a.v. begrotingszaken@minbzk.nl).

juli

01juli
Voorbereiding 01 juli 2022
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 1.47.

05juli
Voorbereiding 05 juli 2022
Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Departementen sturen het geactualiseerde model 1.45 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl)

05juli
Voorbereiding 05 juli 2022
Aanleveren gegevens overzichtconstructies
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Aanleveren van de geactualiseerde gegevens overzichtsconstructies. Alleen voor zover in de eerder verstrekte gegevens wijzigingen zijn aangebracht (zowel wijzigingen in de ramingen als in de toelichting):

 • 1. Bij Financiën/IRF en IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens van de overzichtsconstructie Milieu (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 2. Bij IenW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Kustwacht Nieuwe Stijl (indienen bij FMC-XII@minienm.nl).

 • 3. Bij Financiën/IRF en SZW indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie Integratiebeleid etnische minderheden (indienen t.a.v. Directie Integratie en Samenleving, SI@minszw.nl).

 • 4. Bij Financiën/IRF en EZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie bedrijfslevenbeleid en topsectoren (indienen t.a.v. Directie Financieel Economische Zaken, j.visser@minezk.nl).

 • 5. Bij BZK indienen van de geactualiseerde begrotingsgegevens met betrekking tot de overzichtsconstructie rijksuitgaven compensatiepakket Zeeland (indienen bij begrotingszaken@minbzk.nl).

12juli
Voorbereiding 12 juli 2022
Aanleveren SG-versie concept ontwerpbegroting
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur aanleveren van de SG-versie concept ontwerpbegroting 2023 in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure de Logistieke aanwijzingen. De SG-versie bestaat uit de volgende onderdelen van de begroting:

A. Artikelsgewijze toelichting

B. Begrotingstoelichting

 • 1. Leeswijzer

 • 2. Beleidsagenda

 • 3. Beleidsartikelen

 • 4. Niet-beleidsartikelen

 • 5. Begroting Agentschappen

 • 6. Bijlagen

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling. In overleg met de IRF-sectie kan deze datum worden aangepast.

25juli
Voorbereiding 25 juli 2022
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpbegrotingen bij betreffende departementen.

augustus

08augustus
Voorbereiding 08 augustus 2022
Indienen MR-versie begrotingsstukken
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Eventueel aan te passen na bekendmaking agenda Begrotingsraden:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de MR-versie van het complete wetsvoorstel, de ontwerpbegroting 2023, inclusief alle bijlagen door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie voor de procedure van de MR-versie de logistieke aanwijzingen.

10augustus
Voorbereiding 10 augustus 2022
MR-behandeling ontwerpbegrotingen en Miljoenennota
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Tot uiterlijk 31 augustus:

Behandeling in de ministerraad van de ontwerpbegrotingen en Miljoenennota 2023.

10augustus
Voorbereiding 10 augustus 2022
Indienen definitieve ontwerpbegrotingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Vanaf deze datum binnen 5 werkdagen na de besluitvorming in de ministerraad, doch uiterlijk 31 augustus:

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van definitieve ontwerpbegrotingen 2023 binnen vijf werkdagen na behandeling/besluitvorming van het betreffende begrotingshoofdstuk ten behoeve van de Raad van State door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de Logistieke aanwijzingen. Tevens wordt in 2-voud de Raad van State versie op papier (waarvan één exemplaar ondertekend) ingediend bij Financiën/BBH. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen en maak gebruik van model 1.30.

Tevens plaatsing van de open data bestanden (model 4.90) met de definitieve cijfers in de daartoe bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksbegroting.

31augustus
Voorbereiding 31 augustus 2022
Verzending concept-begrotingsstukken aan de RvS
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën verzenden aan de Raad van State van de concept-Miljoenennota en de begrotingswetsvoorstellen.

september

02september
Voorbereiding 02 september 2022
Deadline verzending motie Harbers brieven
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Deadline verzending motie Harbers c.s. (nr 36, 34 000) brieven aan de Tweede Kamer.

12september
Voorbereiding 12 september 2022
Doorzetting adviezen RvS aan de ministeries
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën doorsturen van de adviezen van de Raad van State (inclusief originele begrotingswetsvoorstellen) aan de ministeries door plaatsing op samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen definitieve begrotingswetsvoorstellen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve begrotingswetsvoorstellen in 2-voud op papier. De memorie van toelichting van één van deze exemplaren wordt door de betrokken minister(s) conform model 1.30 ondertekend. Zie ook de logistieke aanwijzingen.

Tevens wordt het (eventuele) Nader Rapport (zonder ondertekening) conform model 1.50 in 2-voud op papier bij Financiën/BBH ingediend.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Akkoorddag voor departementen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De pencorrecties bij Financiën/BBH vinden deze dag plaats. Met SZW, VWS, BHOS, GF en FIN worden specifieke afspraken gemaakt over het verwerken van de MEV-cijfers in de begroting.

13september
Voorbereiding 13 september 2022
Indienen Nader Rapport
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van het Nader Rapport, indien er wijzigingen op de Raad van Stateversie zijn zonder ondertekening conform model 1.50 in 2-voud op papier.

15september
Voorbereiding 15 september 2022
Voorbereidingen SDU voor publicatie
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij de SDU worden alle begrotingen op beveiligde USB-sticks gezet om naar de Kamer te verzenden.

16september
Voorbereiding 16 september 2022
Begrotingen onder embargo naar Kamer
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

De begrotingen worden onder embargo naar de Kamer verstuurd.

20september
Voorbereiding 20 september 2022
Aanbieding begrotingen en Miljoenennota aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Door Financiën aanbieden van de begrotingen 2023 en de Miljoenennota 2023 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag).

26september
Voorbereiding 26 september 2022
IRF informeert directeuren FEZ over loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ mede of de loon- en prijscodering van een deel van de begroting zero-base getoetst moet worden. En zo ja, op welk deel van de begroting deze zero-base toets betrekking moet hebben.

oktober

17oktober
Voorbereiding 17 oktober 2022
Indienen loon- en prijsgevoeligheden
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Bij Financiën/IRF indienen van loon- en prijsgevoeligheden van begrotingsartikelen in IBOS en aanleveren van de onderbouwing van loon- en prijsgevoelige codering en eventueel bijbehorende zerobase onderbouwing (zie Begrotingsrapportage (voorafgaand toezicht). Eveneens bij Financiën/IRF indienen van de extrapolatiecijfers.

31oktober
Voorbereiding 31 oktober 2022
Indienen geautomatiseerde opgave van ramingen
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van een geautomatiseerde opgave van de raming 2023 (enkeljarig) volgens de stand ontwerpbegroting per (sub)artikelonderdeel met de economische en functionele codering.

december

09december
Voorbereiding 09 december 2022
Vaststelling loon- en prijscodering
Voeg toe aan kalender Voorbereiding 2022

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.