Tijdschema

januari 2022

januari

17januari
Verantwoording 17 januari 2022
Aanschrijving Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Begrotingszaken schrijft departementen aan voor de aanlevering van het concept van de bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland conform model 3.47.

17januari
Verantwoording 17 januari 2022
Opening IBOS-loketten voor voorlopige rekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

IBOS-loketten gaan open voor voorlopige rekening.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties in IBOS. Deze cijfers zijn nodig voor rapportage aan CBS en de Europese Commissie (Eurostat). De loketopening is bekend onder de naam 'voorlopige rekening'. De voorlopige rekening zelf wordt niet meer opgesteld en gaat dus ook niet meer naar de Staten-Generaal. De standen lopen mee in de Slotwet.

IRF heeft tot 24-01-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

28januari
Verantwoording 28 januari 2022
Verstrekking aanlevermodel rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

De departementen leveren op 15 maart de gegevens voor de rijksrekening conform het aangegeven model aan bij de Financiën/RHB. Financiën/RHB verstrekt het daarvoor benodigde model 28 januari per e-mail.

28januari
Verantwoording 28 januari 2022
Verstrekking aanlevermodel departementale saldibalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

De departementale saldibalansen worden - op de cent nauwkeurig - geconsolideerd in de Rijkssaldibalans. Hiertoe stellen de departementen een saldibalans voor Financiën/RHB op. Financiën/RHB verstrekt het daarvoor benodigde model per e-mail. Aanleverdatum van departementale saldibalansen is 15-03-2022.

februari

07februari
Verantwoording 07 februari 2022
Uitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (nr. 28, 33000-IV) brengen departementen in kaart welke uitgaven zij doen in Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen € 1 miljoen te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (instrument) expliciet zichtbaar onder de van toepassing zijnde uitgavencategorie in de desbetreffende tabel Budgettaire gevolgen van beleid (zie model 3.22d) en in de daaronder opgenomen toelichting van de van toepassing zijnde uitgavencategorie.

Ten behoeve van het op te stellen extracomptabele overzicht in het jaarverslag van Koninkrijksrelaties (IV) leveren de departementen alle reeksen van uitgaven in Caribisch Nederland, ook waar die de ondergrens van € 1 miljoen niet halen, aan bij Postbus Begrotingszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingszaken@minbzk.nl) conform model 3.47. BZK stelt op basis hiervan een rijksbreed extracomptabel totaaloverzicht op in bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) volgens model 3.48. Uiterlijk een week na het aanleveren bij BZK zullen eventuele opmerkingen aan de departementen teruggeven worden, die deze verwerken in hun definitieve versie van model 3.47.

07februari
Verantwoording 07 februari 2022
Opening IBOS-loketten voor Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

IBOS-loketten gaan open voor de Slotwet.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

IRF heeft tot 14-02-2022 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).

15februari
Verantwoording 15 februari 2022
Indienen conceptversie jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2021, bestaande uit:

 • – de leeswijzer jaarverslag;

 • – de beleidsprioriteiten;

 • – de beleidsartikelen;

 • – de niet-beleidsartikelen;

 • – de bedrijfsvoeringsparagraaf;

 • – de jaarrekening (inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke agentschappen);

 • – de bijlage ZBO's en RWT's.

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.

18februari
Verantwoording 18 februari 2022
Indienen realisatiegegevens over garanties
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Bij Financiën/IRF indienen van realisatiegegevens over garanties in IBOS.

IRF heeft tot 25-02-2022 voor het toetsen van de garanties.

maart

01maart
Verantwoording 01 maart 2022
Aanleveren commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur aanleveren interdepartementaal commentaar op concepten ontwerpjaarverslagen bij betreffende departementen.

01maart
Verantwoording 01 maart 2022
Aanleveren definitieve bijlage Rijksuitgaven Caribisch Nederland
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Departementen sturen het geactualiseerde model 3.47 – Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland naar het Ministerie van BZK (begrotingszaken@minbzk.nl). BZK stelt op basis hiervan dan een Rijksbrede extracomptabel totaaloverzicht op in de bijlage van het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV) (model 3.48).

01maart
Verantwoording 01 maart 2022
Indienen NGF-bijlage
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Departementen dienen de NGF-bijlage in bij de fondsbeheerders (fezngf@minezk.nl) conform model 3.55.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen gegevens rijksrekening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2021. Financiën/RHB stelt het benodigde model op 28 januari 2022 per e-mail beschikbaar. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans Bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen moeten bij het CBS worden aangeleverd. De jaarlijkse uitvraag wordt verstuurd door het CBS via het mailadres overheidsbalans@cbs.nl.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Aanleveren open databestand B-tabellen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkingsruimte van open databestand met betrekking tot budgettaire tabellen volgens model 4.93.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen saldibalans per 31 december afgelopen jaar
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2021. Het daarvoor benodigde model 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 28 januari 2022 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen overzicht Controlebevindingen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën/BZ voor 15.00 uur indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen nog tot uiterlijk 23 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht duidelijk en zichtbaar aangeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

15maart
Verantwoording 15 maart 2022
Indienen jaarstukken
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 • 1. het departementaal jaarverslag 2021;

 • 2. de ontwerp-slotwet 2021;

 • 3. de jaarrekening(en) over 2021 van de agentschappen;

 • 4. het auditrapport 2021.

Aantal in te leveren exemplaren:

 • – het departementale jaarverslag (inclusief de bijlagen) in 2-voud op papier;

 • – de Slotwet in 2-voud op papier en

 • – het auditrapport in 2-voud op papier.

Deze exemplaren worden bij Financiën/BZ/BBH ingediend - naast plaatsing op de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting.

Hiervan is één exemplaar van het jaarverslag, de Slotwet en het auditrapport bestemd voor de Algemene Rekenkamer. Het tweede exemplaar van het auditrapport is bedoeld voor de Minister van Financiën. Dit exemplaar hoeft dus niet afzonderlijk te worden verstuurd aan de Minister en kan bij Financiën/BZ/BBH worden ingediend.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

18maart
Verantwoording 18 maart 2022
MR-behandeling departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

MR-behandeling departementale jaarverslagen (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).

29maart
Verantwoording 29 maart 2022
Indienen wijzigingen jaarverslag
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Indien tussen 15 en 29 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op 29 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 29 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 31 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 15 maart).

31maart
Verantwoording 31 maart 2022
Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

31maart
Verantwoording 31 maart 2022
Open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

April

01April
Verantwoording 01 April 2022
Oplevering jaarverslag VWS
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

08April
Verantwoording 08 April 2022
Uiterste aanleverdatum correctiebladen departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van Financiën (voor 15.00 uur). Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 8 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financiën (IRF) en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

08April
Verantwoording 08 April 2022
MR-behandeling FJR
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad.

29April
Verantwoording 29 April 2022
Indienen Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

29April
Verantwoording 29 April 2022
Aanleveren finale versie open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

mei

13mei
Verantwoording 13 mei 2022
Indienen definitieve Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2021 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt alleen op papier ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in tweevoud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

18mei
Verantwoording 18 mei 2022
Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2021, de departementale jaarverslagen 2021 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

september

26september
Verantwoording 26 september 2022
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

12december
Verantwoording 12 december 2022
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2022

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december.