maart 2023

maart

31maart
Verantwoording 31 maart 2023
Open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

  • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

  • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

  • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

  • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

  • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

31maart
Verantwoording 31 maart 2023
Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

April

03April
Verantwoording 03 April 2023
Oplevering jaarverslag VWS
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

06April
Verantwoording 06 April 2023
Uiterste aanleverdatum correctiebladen departementale jaarverslagen
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van Financiën (voor 15.00 uur). Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 6 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financiën (IRF) en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

06April
Verantwoording 06 April 2023
MR-behandeling FJR
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

07April
Verantwoording 07 April 2023
Delen realisatiecijfers met Algemene Rekenkamer
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterste aanleverdatum - doch zoveel eerder als mogelijk en indien beschikbaar - voor Financiën/BZ/BBH van de gecontroleerde en door MR geaccordeerde realisatiecijfers bij de Algemene Rekenkamer.

28April
Verantwoording 28 April 2023
Indienen Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

28April
Verantwoording 28 April 2023
Aanleveren finale versie open data
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

  • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

  • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

  • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

  • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

  • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

mei

11mei
Verantwoording 11 mei 2023
Indienen definitieve Slotwet
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2022 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt ook digitaal ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden in tweevoud op papier ingediend bij Financien/BBH. Eén exemplaar van de Slotwet en één exemplaar van het jaarverslag zijn ondertekend. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

12mei
Verantwoording 12 mei 2023
Indienen beheersverklaringen inzake HVP-betalingsverzoek
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Beheersverklaringen worden door departementen gedeeld met de ADR t.b.v. audits en bevindingen. Zie model 3.46.

15mei
Verantwoording 15 mei 2023
ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Vanaf deze datum - doch uiterlijk 15 augustus - deelt ADR de bevindingen met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie ook model 3.46.

17mei
Verantwoording 17 mei 2023
Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2022, de departementale jaarverslagen 2022 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

juli

01juli
Verantwoording 01 juli 2023
ADR deelt een auditrapport inzake HVP-betalingsverzoek
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Het auditrapport bevat (tussentijdse) bevindingen op basis van enkele steekproeven en/of systeemaudits. Dit auditrapport dient als belangrijke basis voor de samenvatting van audits (zie model 3.46).

augustus

15augustus
Verantwoording 15 augustus 2023
ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterlijke datum voor het delen van bevindingen door ADR met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie model 3.46.

september

01september
Verantwoording 01 september 2023
corrigerende maatregelen inzake HVP-betalingsverzoek
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterlijke aanleverdatum voor departementen om de verwerking van corrigerende maatregelen (n.a.v. bevindingen ADR) te delen met de ADR en – bij goedvinden – op te nemen in de beheersverklaring. Zie model 3.46.

15september
Verantwoording 15 september 2023
Indienen definitieve ministeriële beheersverklaringen inzake HVP
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Definitieve ministeriële beheersverklaringen (en onderliggende verklaringen) zijn ondertekend en opgeslagen in het centrale dataregister CEDAR (link volgt in Q1 2023). De directies FEZ per departement zijn verantwoordelijk voor indiening in CEDAR. De minister van financiën bereidt, namens het kabinet, het formele betalingsverzoek voor. Zie model 3.46.

22september
Verantwoording 22 september 2023
Indienen samenvatting van audits door ADR inzake HVP
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterlijke datum voor het aanleveren van de samenvatting van audits door de ADR in CEDAR. De samenvatting van audits is een onafhankelijk oordeel van de ADR en een noodzakelijk onderdeel van het betalingsverzoek namens Nederland aan de Europese Commissie. Zie model 3.46.

25september
Verantwoording 25 september 2023
Ontvangst dechargeverlening
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

18december
Verantwoording 18 december 2023
Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2023

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december. Zie model 3.54.