maart 2024

maart

15maart

Indienen overzicht Controlebevindingen

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Bij de Algemene Rekenkamer en bij Financiën/BZ voor 15.00 uur indienen van het overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel van de Auditdienst Rijk (artikel 2.37, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016) door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting. Zie hiervoor de logistieke aanwijzingen.

Eventuele noodzakelijk correcties in het overzicht Controlebevindingen kunnen uiterlijk 22 maart worden ingediend door het plaatsen van een gecorrigeerd overzicht Controlebevindingen per begrotingsartikel. In het gecorrigeerde overzicht duidelijk en zichtbaar aangeven welke correcties zijn doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke overzicht.

15maart

Indienen saldibalans per 31 december afgelopen jaar

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/RHB indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de saldibalans op centen nauwkeurig per 31 december 2023. Het daarvoor benodigde model 3.31 - Saldibalans per 31 december (Excel) is op 26 januari 2024 per e-mail beschikbaar gesteld door Financiën/RHB. De departementale saldibalansen worden geconsolideerd in de Rijkssaldibalans.

15maart

Indienen gegevens rijksrekening

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Bij Financiën/RHB onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting van de gegevens voor de rijksrekening per 31 december 2023. Financiën/RHB stelt het benodigde model op 26 januari 2024 per e-mail beschikbaar. De departementale gegevens worden geconsolideerd in de (concept) Rijksrekening.

15maart

Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Indienen gegevens t.b.v. overheidsbalans bij het CBS indienen van de gegevens over de financiële en niet-financiële activa ten behoeve van de overheidsbalans. De van agentschappen gevraagde informatie is weergegeven in de modellen 3.33 en 4.70. Het indienen van de gegevens verloopt middels opleverbestanden. Ook de jaarverslagen van de departementen en de agentschappen worden bij het CBS worden aangeleverd. De jaarlijkse uitvraag wordt verstuurd door het CBS via het mailadres overheidsbalans@cbs.nl.

15maart

Verantwoording inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Waar mogelijk worden bewijsstukken voor de mijlpalen en doelstellingen reeds ingevoerd in het centrale dataregister CEDAR van het herstel- en veerkrachtplan (HVP). Zie model 3.46No section found.

15maart

Overzicht ingediende ISB's

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Departementen leveren via HAFIR@minfin.nl bij Financiën/BBH het ingevulde model 3.56 ISB-overzicht aan. Financiën zal deze informatie vervolgens opnemen in de gelijknamige rijksbrede bijlage bij het Financieel Jaarverslag Rijk 2023.

15maart

Indienen jaarstukken

Verantwoording 15 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen:

 • 1. het departementaal jaarverslag 2023;

 • 2. de ontwerp-slotwet 2023;

 • 3. de jaarrekening(en) over 2023 van de agentschappen;

 • 4. het auditrapport 2023.

Het jaarverslag en de memorie van toelichting bij de Slotwet worden daartoe door de betrokken minister ondertekend. Maak hiervoor gebruik van model 3.10 en model 3.54.

Als er een aanbiedingsbrief wordt opgesteld, wordt hiervoor model 4.20 gebruikt. Voor het proces van indiening en de ondertekening van de stukken zie logistieke aanwijzingen begrotings-en verantwoordingsproces.

Voor 15.00 uur aanlevering op samenwerkuimte ‘Rijksbegroting’ van open data bestand met betrekking tot budgettaire tabellen volgens model 4.93. Dit verzoek komt te vervallen mits de begrotingstabellen worden aangeleverd middels de automatische koppeling IBOS-DAO.

22maart

MR-behandeling departementale jaarverslagen

Verantwoording 22 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Behandeling van de departementale jaarverslagen in de ministerraad (let op: kan wijzigen als agenda MR bekend is).

28maart

Indienen wijzigingen jaarverslag

Verantwoording 28 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Indien tussen 15 en 28 maart wijzigingen via de correctiebladen zijn aangebracht (inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van de behandeling en vaststelling in de Ministerraad) worden deze wijzigingen uiterlijk op (Witte) donderdag 28 maart verwerkt in een gewijzigde versie van het jaarverslag, jaarrekening(en), agentschappen en het auditrapport. Het gewijzigde document wordt uiterlijk op 28 maart opnieuw geplaatst in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting (conform de logistieke aanwijzingen), zodat deze documenten op uiterlijk 29 maart kunnen worden aangeboden aan de Algemene Rekenkamer.

Tevens de meest recente versie aanleveren van de saldibalans op centen nauwkeurig en gegevens voor de rijksrekening (conform 15 maart).

29maart

Aanbieding jaarstukken aan Algemene Rekenkamer

Verantwoording 29 maart 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Aanbieden departementale jaarverslagen, slotwetten en auditrapporten aan de Algemene Rekenkamer.

april

02april

Open data

Verantwoording 02 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 12:00 aanleveren eerste versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99.

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

05april

Oplevering jaarverslag VWS

Verantwoording 05 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Het Ministerie van VWS levert het definitieve jaarverslag op, inclusief de premiecijfers over de zorg. Over de precieze datum en wijze van aanlevering maken VWS en de Algemene Rekenkamer onderling een definitieve afspraak.

08april

Uiterste aanleverdatum correctiebladen departementale jaarverslagen

Verantwoording 08 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterste aanleverdatum voor correctiebladen departementale jaarverslagen op papier bij Financiën/BZ/BBH naar aanleiding van opmerkingen van Financiën (voor 15.00 uur). Zie voor de procedure van de correctiebladen de logistieke aanwijzingen.

Na 8 april kunnen alleen nog correcties worden aangebracht indien de uitkomsten van de controle door de Algemene Rekenkamer daartoe aanleiding geven. Deze correcties kunnen alleen, na overleg met Financiën (IRF) en de Auditdienst Rijk, worden doorgevoerd via correctiebladen.

12april

MR-behandeling FJR

Verantwoording 12 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk in de ministerraad. Datum is afhankelijk van de MR-agenda.

16april

Delen realisatiecijfers met Algemene Rekenkamer

Verantwoording 16 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterste aanleverdatum - doch zoveel eerder als mogelijk en indien beschikbaar - voor Financiën/BZ/BBH van de gecontroleerde en door MR geaccordeerde realisatiecijfers bij de Algemene Rekenkamer.

26april

Indienen Slotwet

Verantwoording 26 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Indien wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de 15 maart versie, voor 15.00 uur bij Financiën/BZ/BBH indienen van de concept Slotwet 2021 door plaatsing in de daartoe bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform logistieke aanwijzingen.

26april

Aanleveren finale versie open data

Verantwoording 26 april 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 12:00 aanleveren finale versie open data bestanden volgens model 4.95 t/m 4.99

 • – Ontvangers per financieel instrument (model 4.95)

 • – Uitsplitsing apparaat in kostensoorten (model 4.96)

 • – ICT-uitgaven en kosten (model 4.97)

 • – Financieel overzicht ZBO’s (model 4.98)

 • – Baten- en lastenstaat Agentschappen (model 4.99)

mei

08mei

Indienen definitieve Slotwet

Verantwoording 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Voor 15.00 uur bij Financiën/BBH indienen van de definitieve Slotwet 2023 door plaatsing in de bestemde digitale map in de samenwerkruimte Rijksportaal Rijksbegroting conform de logistieke aanwijzingen. Het departementale jaarverslag wordt ook digitaal ingediend.

De Slotwet en het jaarverslag worden tevens op papier ingediend bij Financien/BBH. Zie voor ondertekening de logistieke aanwijzingen.

08mei

Indienen beheersverklaringen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 08 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Beheersverklaringen worden door departementen gedeeld met de ADR t.b.v. audits en bevindingen. Zie model 3.46.

15mei

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Vanaf deze datum - doch uiterlijk 15 augustus - deelt ADR de bevindingen met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie ook model 3.46.

15mei

Aanbieding jaarstukken aan Staten-Generaal

Verantwoording 15 mei 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Door Financiën aanbieden van de Slotwetten 2023, de departementale jaarverslagen 2023 en het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Staten-Generaal conform de logistieke aanwijzingen.

juli

01juli

ADR deelt een auditrapport inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 01 juli 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Het auditrapport bevat (tussentijdse) bevindingen op basis van enkele steekproeven en/of systeemaudits. Dit auditrapport dient als belangrijke basis voor de samenvatting van audits (zie model 3.46).

augustus

15augustus

ADR deelt bevindingen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 15 augustus 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het delen van bevindingen door ADR met de departementen t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen. Zie model 3.46No section found.

september

02september

corrigerende maatregelen inzake HVP-betalingsverzoek

Verantwoording 02 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke aanleverdatum voor departementen om de verwerking van corrigerende maatregelen (n.a.v. bevindingen ADR) te delen met de ADR en – bij goedvinden – op te nemen in de beheersverklaring. Zie model 3.46No section found.

16september

Indienen definitieve ministeriële beheersverklaringen inzake HVP

Verantwoording 16 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Definitieve ministeriële beheersverklaringen (en onderliggende verklaringen) zijn ondertekend en opgeslagen in het centrale dataregister CEDAR. De directies FEZ per departement zijn verantwoordelijk voor indiening in CEDAR. De minister van Financiën bereidt, namens het kabinet, het formele betalingsverzoek voor. Zie model 3.46.

23september

Indienen samenvatting van audits door ADR inzake HVP

Verantwoording 23 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijke datum voor het aanleveren van de samenvatting van audits door de ADR in CEDAR. De samenvatting van audits is een onafhankelijk oordeel van de ADR en een noodzakelijk onderdeel van het betalingsverzoek namens Nederland aan de Europese Commissie. Zie model 3.46.

25september

Ontvangst dechargeverlening

Verantwoording 25 september 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Ministerie van Financiën (directie Begrotingszaken) ontvangt de dechargeverlening en stuurt hierover een brief naar de departementen.

december

16december

Verzenden mutaties voor reces Staten-Generaal

Verantwoording 16 december 2024
Voeg toe aan kalender Verantwoording 2024

Uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, verzenden van een overzicht van majeure wijzigingen in de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten van het begrotingsjaar, die niet zijn opgenomen in de op grond van artikel 2.26 van de Comptabiliteitswet 2016, in te dienen voorstellen van wet uiterlijk op 1 december. Zie model 3.54.