Model 4.54 - Maandelijkse saldibalans

Saldibalans ministerie … ultimo maand ... 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief)

RHB-code

Omschrijving

Saldibalans*

Uit andere ministeries

Totaal generaal

 

Liquide middelen:

   
 

Kassaldi

   
 

Banksaldi

   
 

Te verrekenen RHB

   
 

Derdenrekening

   
 

Begrotingsuitgaven:

   
 

Lopend kalenderjaar**

   
 

Vorige kalenderjaren

   
 

Begrotingsontvangsten:

   
 

Lopend kalenderjaar**

   
 

Vorige kalenderjaren

   
 

Rekening-courant RHB

   
 

Te verrekenen met ...

   
 

Overige rekeningen

   
 

Totaal

   

Departementen zenden maandelijks per email (bz.rhb@minfin.nl) de saldibalans overeenkomstig model 4.54 aan de RHB. De RHB verwerkt de ingezonden saldibalansen tot rapporten voor het CBS.

* overlopende posten > 50 mln. (per mutatie per (sub)artikelonderdeel) worden als correctie separaat per email aan de RHB gemeld. De melding vindt plaats met gebruikmaking van de annex bij model 4.54. Het bedrag van de overlopende post wordt in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma gemeld, evenals het artikel waarop de realisatie betrekking heeft. In IBOS worden deze correcties in de eerstvolgende boekmaand verwerkt.

** conform het totaal van de standen van de begrotingsuitgaven en –ontvangsten, zoals per begrotingsartikel verbijzonderd in de maandstaat.

*** Bij begrotingsfondsen alleen het credit saldo (of debetsaldo) van vorige kalenderjaren opnemen.

Annex model 4.54 – correctie > 50 mln. Ministerie … ultimo maand …… 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief)

Ministerie … ultimo maand … 20.. (bedragen in miljoenen euro’s met één cijfer achter de komma. Uitgaven positief en ontvangsten negatief)
 

Begrotingsuitgaven lopend kalenderjaar

 

Begrotingsontvangsten lopend kalenderjaar

Subartikel-onderdeel

Bedrag in €

Subartikel-onderdeel

Bedrag in €

Totaal

 

Totaal