Model 4.52a - Openingsbalans verplichtingen-kasagentschap

Openingsbalans per 1 januari 20..(bedragen x € 1.000)
  

Definitieve openingsbalans

Indicatieve openingsbalans

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

  

3)

Liquide middelen

  

4)

Rekening-courant RHB

  

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

  

7)

Openstaande rechten

  

8)

Extra-comptabele vorderingen

  

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

  

10)

Voorschotten

  

11a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

  

12)

kasreserve

  
 

Totaal

  
    

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

  
    

4a)

Rekening-courant RHB

  

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

  

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

  

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

  

9)

Extra-comptabele schulden

  

10a)

Tegenrekening voorschotten

  

11)

Openstaandeverplichtingen

  

12a)

Tegenrekening kasreserve

  
 

Totaal

  

TOELICHTING

De waarderingsgrondslagen van de definitieve openingsbalans worden toegelicht.

In de toelichting worden de opmerkelijke verschillen (verschillen groter dan 10%) toegelicht tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans. Indien geen indicatieve openingsbalans kan worden opgenomen, worden de opmerkelijke (grote) posten uit de definitieve openingsbalans toegelicht.