Juridische verplichting

Verplichting, ook garantieverplichting, die ontstaat op grond van een verdrag, wet, koninklijk besluit, ministeriële regeling, beschikking, verbintenis of een andere op controleerbare wijze vastgelegde afspraak tussen een derde of tussen dienstonderdelen van het Rijk op basis van artikel 2.14, eerste lid onder a en b van de Comptabiliteitswet 2016.

Financiële verplichting

De voorwaardelijke of onvoorwaardelijke verplichting tot het in de toekomst doen van een kasbetaling aan een derde of aan een ander dienstonderdeel.