Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek

Artikel 4.1, eerste lid, onder c, van de Comptabiliteitswet 2016 verplicht ministers om al het beleid op hun begroting periodiek te onderzoeken op doeltreffendheid en doelmatigheid. Artikel 4:24 van de Algemene Wet Bestuursrecht bevat de verplichting om, tenzij wettelijk anders bepaald, subsidies die berusten op een wettelijk voorschrift ten minste eenmaal in de vijf jaar te evalueren.

Deze regeling stelt, op basis van artikel 4.20, tweede lid, onder f van de Comptabiliteitswet 2016, eisen aan het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid.

Zie voor de regeling periodiek evaluatieonderzoek. http://wettenpocket.overheid.nl/portal/7ec1a250-bb0b-4d72-929e-d270ddae2817/weergevenbwb/11