Model 4.52 - Openingsbalans baten-lastenagentschap

Openingsbalans per 1 januari 20..
 

definitieve openingsbalans

indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting t)

Activa

   

Immateriële activa

   

Materiële activa

   

- grond en gebouwen

   

- installaties en inventarissen

   

- overige materiële vaste activa

   

Voorraden

   

Debiteuren

   

Nog te ontvangen

   

Liquide middelen

   

Totaal activa

   
     

Passiva

   

Eigen vermogen

   

- exploitatiereserve

   

Leningen bij MvF

   

Voorzieningen

   

Crediteuren

   

Nog te betalen

   

Totaal passiva

   

TOELICHTING

De waarderingsgrondslagen van de definitieve openingsbalans worden toegelicht.

In de toelichting worden de opmerkelijke verschillen (verschillen groter dan 10%) toegelicht tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans. Indien geen indicatieve openingsbalans kan worden opgenomen, worden de opmerkelijke (grote) posten uit de definitieve openingsbalans toegelicht. Conform artikel 23 vierde lid, van de Regeling Agentschappen, kan in de openingsbalans geen onverdeeld resultaat worden opgenomen.