Model 4.52a - Openingsbalans verplichtingen-kasagentschap

Openingsbalans per 1 januari 20..(bedragen x € 1.000)
   

Definitieve openingsbalans

Indicatieve openingsbalans

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

   

3)

Liquide middelen

   

4)

Rekening-courant RHB

   

5)

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

   

7)

Openstaande rechten

   

8)

Extra-comptabele vorderingen

   

9a)

Tegenrekening extra-comptabele schulden

   

10)

Voorschotten

   

11a)

Tegenrekening openstaande verplichtingen

   

12)

kasreserve

   
 

Totaal

   
       

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

   
       

4a)

Rekening-courant RHB

   

6)

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

   

7a)

Tegenrekening openstaande rechten

   

8a)

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

   

9)

Extra-comptabele schulden

   

10a)

Tegenrekening voorschotten

   

11)

Openstaandeverplichtingen

   

12a)

Tegenrekening kasreserve

   
 

Totaal

   

TOELICHTING

De waarderingsgrondslagen van de definitieve openingsbalans worden toegelicht.

In de toelichting worden de opmerkelijke verschillen (verschillen groter dan 10%) toegelicht tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans. Indien geen indicatieve openingsbalans kan worden opgenomen, worden de opmerkelijke (grote) posten uit de definitieve openingsbalans toegelicht.