Model 4.30 - Model deelverklaringen voor nationale verklaring

Deelverklaring EU Landbouwfondsen (exclusief de toelichting)

Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als Staatssecretaris van Economische Zaken en op basis van de mij ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, dat:

 • het functioneren van de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) naar mijn beste weten een redelijke mate van zekerheid bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties alsmede voor de subsidiabiliteit van de desbetreffende subsidieaanvragen;

 • de uitgaven en ontvangsten (per saldo € …) ten laste respectievelijk ten gunste van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door het Nederlandse betaalorgaan over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) opgestelde en bij de Commissie ingediende rekeningen, naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig zijn tot op het niveau van eindbegunstigden;

 • openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van € … inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door het Nederlandse betaalorgaan over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) opgestelde en bij de Commissie ingediende rekeningen, in de context van bovengenoemde certificerende rapportages naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig zijn.

« eventuele voorbehouden ELGF en/of ELFPO»

De mij bekende onderzoeken of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie, zijn verantwoord in de bijgevoegde toelichting.

De bevestigingen en eventuele punten van voorbehoud zijn in deze verklaring beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit afgeronde audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Datum:

Ondertekening:

Staatssecretaris van ...,

Bijlagen bij deelverklaring ELGF en ELFPO

 • Consolidatie deelverklaring GLB (jaar);

 • Financiële correcties verrekend GLB (jaar);

 • Opgelegde correcties nog te verrekenen in (jaar) GLB en lopende, nog niet afgeronde onderzoeken.

Let op! De volgende passage wordt als voetnoot in de deelverklaringen opgenomen.

Deze informatie bestaat uit de beheersverklaringen van de directeur van het erkende betaalorgaan, de rapporten van de certificerende instantie (Auditdienst Rijk) inzake de certificerende audit en alle overige informatie.

Deelverklaring Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling/Europees Sociaal Fonds+Europees Fonds voor Meest Behoeftigen/ Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (exclusief de toelichting)

Deelverklaring Staatssecretaris van Economische Zaken c.q. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als Staatssecretaris van … en op basis van de mij ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, dat:

 • het functioneren van de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden inzake het EFRO/ESF/+EFMB/ EFMZV over de periode 1 januari (jaar) tot en met 31 december (jaar) naar mijn beste weten een redelijke mate van zekerheid bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties alsmede voor de subsidiabiliteit van de desbetreffende subsidieaanvragen;

 • de uitgaven en ontvangsten tot een totaal bedrag van € … (aandeel EFRO/ESF+EFMB/ EFMZV € ...) ten laste respectievelijk ten gunste van het EFRO/ESF+EFMB/ EFMZV die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door de Nederlandse certificeringsautoriteit over de periode 1 januari (jaar) tot en met 31 december (jaar) opgestelde en bij de Commissie ingediende betalingsaanvragen, naar mijn beste weten, wettig, regelmatig juist en volledig zijn tot op het niveau van eindbegunstigden;

 • openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van € … ten gunste van het EFRO/ESF+EFMB/ EFMZV , die zijn opgenomen in bijgaande consolidatiestaat van door de Certificeringsautoriteit opgestelde en bij de Commissie over de periode 1 januari (jaar) tot en met 31 december (jaar) ingediende rekeningen, naar mijn beste weten, wettig, regelmatig juist en volledig zijn.

«eventuele voorbehouden»

De mij bekende onderzoeken of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie, zijn verantwoord in de bijgevoegde toelichting.

De bevestigingen en eventuele punten van voorbehoud in deze verklaring zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Datum: ... februari (jaar)

Ondertekening:

Staatssecretaris van ...,

Bijlagen

 • declaratiestaat per fonds;

 • opgelegde correcties nog te verrekenen in (jaar)(indien van toepassing) en lopende, nog niet afgeronde onderzoeken.

Let op! De volgende passage wordt als voetnoot in de deelverklaringen opgenomen.

Deze informatie bestaat uit de verklaring van de directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als Certificeringsautoriteit, de beheersverklaringen van de Managementautoriteiten, de jaarlijkse oordelen met bijgevoegde controleverslagen van de Auditautoriteit (Auditdienst Rijk) betreffende de opzet en werking van de controle- en beheersystemen van de operationele programma's EFRO 2014-2020 (EFRO OP Noord, EFRO OP West, EFRO OP Zuid en EFRO OP Oost)/ESF 2014-2020 en EFMB 2014-2020/EFMZV 2014-2020, en alle overige informatie.

Deelverklaring AMIF en ISF (exclusief de toelichting)

Deelverklaring Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Asiel, Migratie en Integratie Fonds en het Fonds voor Interne Veiligheid).

Hierbij verklaar ik, vanuit mijn positie en verantwoordelijkheid als als Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en op basis van de mij ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, dat:

 • het functioneren van de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden inzake het jaarprogramma Asiel, Migratie en Integratie Fonds (betreffende jaar) en het Fonds voor Interne Veiligheid (betreffende jaar) naar mijn beste weten een redelijke mate van zekerheid bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende transacties alsmede voor de subsidiabiliteit van de desbetreffende subsidieaanvragen;

 • de totale subsidiabele kosten tot een bedrag van: € … (aandeel AMIF € …) ten laste van het Jaarprogramma AMIFjaar, € … (aandeel ISF € ...) ten laste van het Jaarprogramma ISFjaar,) opgestelde en door de Verantwoordelijke autoriteit bij de Europese Commissie ingediende rekeningen (ontvangsten en uitgaven), in de context van bovengenoemde informatie naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig zijn tot op het niveau van eindbegunstigden;

 • openstaande vorderingen tot een totaalbedrag van € … ten gunste van het (betreffende fonds(en)) die zijn opgenomen in bijgaande tabel Lijst van lopende terugvorderingsopdrachten inzake het jaarprogramma (betreffende jaartal) naar mijn beste weten, wettig, regelmatig, juist en volledig.

«eventuele voorbehouden»

De mij bekende onderzoeken of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie, zijn verantwoord in de bijgevoegde toelichting. De bevestigingen en eventuele punten van voorbehoud in deze verklaring zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Datum: ... februari (jaar)

Ondertekening:

Minister/ Staatssecretaris van ...,

Bijlagen:

 • declaratiestaat AMIF en ISF fondsen;

 • opgelegde correcties nog terug te betalen in (jaar) (indien van toepassing) en lopende, nog niet afgeronde onderzoeken.

Let op! De volgende passage wordt als voetnoot in de deelverklaringen opgenomen.

Deze informatie bestaat uit de verklaring van de directeur/manager van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als Certificeringsautoriteit, de jaarlijkse oordelen met bijgevoegde verslag van de Auditautoriteit (Auditdienst Rijk) betreffende de opzet en werking van de controle- en beheersystemen en alle overige informatie.

TOELICHTING

Bovenstaande modelteksten (exclusief de toelichting) vormen de basis voor de af te geven deelverklaringen die het Ministerie van Financiën gebruikt om de jaarlijkse nationale verklaring op te stellen. In overleg met het Ministerie van Financiën kan door departementen worden afgeweken van de letterlijke tekst. Hiervan kan sprake zijn in situaties waarin:

 • Het oordeel over het financieel beheerssysteem en/of de rechtmatigheid van transacties op eindbegunstigden niveau niet positief is en/of;

 • Er sprake is van bijzonderheden en/of wijzigingen met betrekking tot regelgeving of financieel beheer van het relevante EU fonds in gedeeld beheer relevant voor de beoordeling van de nationale verklaring.

De in de deelverklaring te rapporteren aandachtspunten worden gewogen op basis van het relevante departementaal wegingskader.