Model 2.26 - Toelichting niet-beleidsartikelen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting t tot en met de stand 2e suppletoire begroting t.

Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

Financieel instrument yyy

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

Personele uitgaven

0

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

0

0

0

0

0

waarvan inhuur externen

0

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

0

0

0

0

0

waarvan ICT

0

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • De tabellen geven inzicht in de opbouw van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de niet-beleidsartikelen. Dit model geeft de opbouw voor de tweede suppletoire begroting. Indien zinvol worden de mutaties toegelicht. Dat geldt niet voor de mutaties van het artikel Geheim en voor de onderdelen loon- en prijsbijstelling van het artikel Nog onverdeeld. Loonbijstelling en prijsbijstelling worden toegelicht via een overzicht conform model 2.27. Overigens wordt er in het algemeen bij de Najaarsnota geen loon- en prijsbijstelling (meer) uitgedeeld; de betrokken regels in het verdelingsoverzicht blijven dan leeg.

  • De departementsbrede programma-uitgaven worden conform de bepalingen voor een beleidsartikel toegelicht.

  • De niet-departementale begrotingen (I, IIA, IIB, IV, IXA, XVII, XVIII) hoeven geen apart centraal apparaatsartikel in de suppletoire begroting op te nemen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting).

  • De te hanteren definities voor apparaatsuitgaven zijn opgenomen in de begrippenlijst (onderdeel Rijksbrede kostensoortentabel).

  • De verschillende onderdelen van bovenstaand model kunnen als aparte artikelen worden opgenomen (aansluitend op de indeling van de oorspronkelijke begroting).

  • Alle (sub)totalen dienen de som te zijn van onderliggende detail regels. Indien er één of meerdere «waarvan» wordt opgenomen welke niet gelijk is met of optelt tot het (sub)totaal dient er een «waarvan overig» te worden opgenomen.