Model 4.52 - Openingsbalans baten-lastenagentschap

Openingsbalans per 1 januari 20..
 

definitieve openingsbalans

indicatieve openingsbalans (uit ontwerpbegroting t)

Activa

  

Immateriële activa

  

Materiële activa

  

- grond en gebouwen

  

- installaties en inventarissen

  

- overige materiële vaste activa

  

Voorraden

  

Debiteuren

  

Nog te ontvangen

  

Liquide middelen

  

Totaal activa

  
   

Passiva

  

Eigen vermogen

  

- exploitatiereserve

  

Leningen bij MvF

  

Voorzieningen

  

Crediteuren

  

Nog te betalen

  

Totaal passiva

  

TOELICHTING

De waarderingsgrondslagen van de definitieve openingsbalans worden toegelicht.

In de toelichting worden de opmerkelijke verschillen (verschillen groter dan 10%) toegelicht tussen de indicatieve en de definitieve openingsbalans. Indien geen indicatieve openingsbalans kan worden opgenomen, worden de opmerkelijke (grote) posten uit de definitieve openingsbalans toegelicht. Conform artikel 23 vierde lid, van de Regeling Agentschappen, kan in de openingsbalans geen onverdeeld resultaat worden opgenomen.