Model 3.00 - Inhoudsopgave departementaal jaarverslag

Inhoudsopgave jaarverslag met modelverwijzing
 

Omschrijving

Model

 

Titelblad

 

Inhoudsopgave

zie model 3.00

 

Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

zie model 3.02

A.

Algemeen

 

1.

Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

zie model 3.10

2.

Leeswijzer

zie model 3.11

B.

Beleidsverslag

 

3.

Beleidsprioriteiten

zie model 3.21, 3.21a, 3.21b

 

Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

zie model 3.26

4.

Beleidsartikelen

zie model 3.22

 

Art. nr. Titel beleidsartikel 1

 

5.

Niet-beleidsartikelen

 
 

Art. nr. Algemeen

zie model 3.23a

 

Art. nr. Apparaat kerndepartement

zie model 3.23b

 

Art. nr. Evt. overig (apparaats)niet-beleidsartikel

 
 

Art. nr. Geheim

zie model 3.23c

 

Art. nr. Nog onverdeeld

zie model 3.23d

6.

Bedrijfsvoeringsparagraaf

zie model 3.24

C.

Jaarrekening

 

7.

Departementale verantwoordingsstaat

zie model 3.30a

8.

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

zie model 3.32

9.

Jaarverantwoording agentschap per 31 december 20..

zie model 3.33

10.

Saldibalans

zie model 3.31

11.

WNT-verantwoording 20xx Ministerie ...

zie model 3.70

   
 

Departement specifieke informatie (optioneel)

 

D.

Bijlagen

 
 

Bijlage 1: Toezichtrelaties ZBO's en RWT's

zie model 3.40

 

Bijlage 2: Afgerond evaluatie en overig onderzoek

zie model 3.45

 

Bijlage 3: Inhuur Externen

zie model 3.60

 

Bijlage 4: Focusonderwerp 2020, naleving CW 3.1

zie model 3.46

 

Bijlage 5: Verantwoording EU-middelen in gedeeld beheer

zie model 3.25

TOELICHTING

Indien het jaarverslag van een Begrotingsfonds als bijlage bij het departementale jaarverslag van een ministerie is gevoegd, heeft dit jaarverslag een gelijke opbouw als in dit model is weergegeven met uitzondering van het onderdeel dechargeverlening.

Voor de jaarverslagen van de programmaministers geldt dat enkele onderdelen uit het model vervallen of aangepast worden. Dit geldt voor de onderdelen:

  • Apparaat Kerndepartement

  • Bedrijfsvoeringparagraaf

  • Verantwoordingsstaat

  • Topinkomens

  • Inhuur van externen

  • In de toelichting is bij de diverse modellen aangegeven om welke aanpassingen het gaat.

Voor de overzichten 'Sociale fondsen SZW', «Koopkracht» van SZW en «Financieel Beeld Zorg» van VWS geldt dat deze voorafgaand aan de generieke bijlagen worden opgenomen.