Model 3.45 - Bijlage: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Artikel [artikelnummer] - [naam artikel]
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

1a.

Beleidsdoorlichtingen

  
  

titel beleidsdoorlichting

...

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
  

titel onderzoek

...

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

  

2a.

MKBA's

  
  

titel onderzoek

...

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
  

titel onderzoek

...

3.

Overig onderzoek

  
  

titel onderzoek

...

TOELICHTING

 • In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek voor het betreffende departement opgenomen.

 • Per begrotingsartikel wordt een aparte tabel opgesteld.

 • Het overzicht maakt onderscheid tussen:

  • Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Binnen deze categorie worden beleidsdoorlichtingen apart vermeld.

  • Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Binnen deze categorie worden MKBA’s apart vermeld.

  • Overig onderzoek.

 • Zie de Regeling periodiek evaluatieonderzoek voor definities en kwaliteitseisen aan onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

 • Zo nodig wordt onder de tabel een toelichting gegeven op de inhoud en de criteria van de onderzoeken in maximaal 10 regels.

 • De tijdshorizon van de programmering sluit aan bij de periode t-4 tot en met t. Met andere woorden: als het jaarverslag bijvoorbeeld betrekking heeft op het jaar 2015 (= jaar t), toont de tabel al het onderzoek dat is afgerond in de periode 2011-2015. Wanneer het beleidsmatig zinvol is kan de tabel worden uitgebreid.

 • In de kolom «afgerond» wordt het jaar weergegeven waarin het onderzoek aan de Tweede Kamer is aangeboden.

 • Van onderzoek dat al aan de Tweede Kamer aangeboden is, wordt achter de titel van het betreffende onderzoek een hyperlink naar de vindplaats van het onderzoek geplaatst (verwijzing naar vindplaats onderzoek en aanbiedingsbrief op rijksoverheid.nl).

 • Indien voor <jaar t> in de tabel «evaluatie en overig onderzoek» van de begroting van <jaar t> een onderzoek aangekondigd is die niet in <jaar t> is afgerond, wordt dit onder de tabel gemeld en wordt de reden hiervan toegelicht.