Model 3.46 - Bijlage: Focusonderwerp 2020, naleving CW3.1

Overzichtstabel voorstellen pilot CW3.1

Focusonderwerp CW3.1

Naam voorstel

  
  
  

Toelichting

In de verantwoording over 2020 is artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW3.1) het focusonderwerp. Toepassing en naleving van CW3.1 stimuleert de voorbereiding in termen van onderbouwing en evaluatie van beleidsvoorstellen die aan de Tweede Kamer worden gezonden. Zo wordt bijgedragen aan (grotere) doeltreffendheid en doelmatigheid. Ten behoeve van dit focusonderwerp is deze bijlage ingericht.

  • Geef in de tabel aan, bij welke voorstellen aan de Kamer in 2020 in het kader van de pilot een bijlage ‘Onderbouwing en evaluatie (CW3.1)’ is verstuurd. (In geval van wet- of regelgeving vormden herkenbare kopjes in resp. Memorie of Nota van Toelichting een alternatief voor de bijlage.)

  • Beschrijf onder de tabel hoe elementen van CW3.1 en de evaluatieparagraaf in 2020 zijn toegepast en nageleefd.

    • Maak hierbij onderscheid tussen de periode tot de introductie van de pilotbijlage 'Onderbouwing en evaluatie (CW3.1)’/de herkenbare kopjes in memorie of nota, en de periode na de introductie. Geef hierbij de belangrijkste verschillen en overeenkomsten weer.

    • Besteed tevens aandacht aan het proces van toepassing en naleving van CW3.1 met betrekking tot de coronamaatregelen, met specifieke aandacht voor de naleving van de evaluatieparagraaf.