Model 1.20 - Begrotingsstaat departementale begroting (inclusief agentschappen)

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

0

0

0

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Beleidsartikel 01

0

0

0

2

 

0

0

0

3

 

0

0

0

4

 

0

0

0

5

 

0

0

0

6

 

0

0

0

 

Niet-beleidsartikelen

   

20

Algemeen

0

0

0

21

Apparaat Kerndepartement

0

0

0

2*

Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen

0

0

0

2*

Geheim

0

0

0

2*

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)

Naam

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

0

0

0

0

Verplichtingen-kasagentschap 2

0

0

0

0

Verplichtingen-kasagentschap 3

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

     
 

Baten

Lasten

Saldo

Baten-lastenagentschap 1

0

0

0

0

Baten-lastenagentschap 2

0

0

0

0

Baten-lastenagentschap 3

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Baten-lastenagentschap 1

0

0

Baten-lastenagentschap 2

0

0

Baten-lastenagentschap 3

0

0

Totaal

0

0

TOELICHTING

  • In de kop en in de subkop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Als er geen sprake is van agentschappen vervallen de begrotingsstaten inzake de agentschappen.

  • Als er sprake is van één agentschap worden de woorden «de agentschappen» in de kop van de begrotingsstaat vervangen door: "het agentschap [naam van het betreffende agentschap]".

  • De termen «kapitaaluitgaven» en -'ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven betreft de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten betreft de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit. Voor deze posten wordt verder verwezen naar het kasstroomoverzicht (model 1.35).

  • Ingeval van de begroting IXA (Nationale Schuld) wordt in dit model een extra begrotingsstaat opgenomen dat luidt: "Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 20..".