Model 1.32c - Openbaarheidsparagraaf

Voor dit onderdeel is vooralsnog geen standaardmodel voorgeschreven.

Toelichting

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft het kabinet o.a. maatregelen aangekondigd gericht op actieve openbaarmaking van informatie en op verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries (‘Open op orde’). Verder schrijft artikel 3.5 van de Wet open overheid voor dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) en in de jaarlijkse verantwoording verslag doet van de uitvoering ervan (de openbaarheidsparagraaf). Het doel van de Woo is een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorziening op basis van een ordentelijke informatiehuishouding.

Het kabinet heeft in dit kader voor de periode 2021-2026 middelen gereserveerd die in tranches voor de ministeries ter beschikking komen ter nadere uitwerking en implementatie van departementale plannen. Ook heeft het kabinet middelen gereserveerd voor de implementatie en uitvoering van de Woo (zowel incidenteel als structureel).

In zowel begroting als jaarverslag wordt een openbaarheidsparagraaf opgenomen, waarbij sprake is van een groeimodel. Op de openbaarheidsparagraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) 2023 teruggekomen. De uitwerking van het voorgaande in de departementale ontwerpbegrotingen 2023 is hieronder aangegeven.

In de ontwerpbegroting wordt beschrijvend toegelicht hoe departementen de middelen voor de verbetering van de informatiehuishouding en het transparanter maken van de organisatie zullen inzetten. Daarbij is het belangrijk dat in ieder geval ingegaan wordt op de drie hoofdonderdelen uit de Woo:

  • Actieve openbaarmaking

  • Passieve openbaarmaking

  • Verbetering van de informatiehuishouding.

Bij het onderdeel verbetering van de informatiehuishouding gaan departementen in op de vier hoofdlijnen van het actieplan Open op Orde:

  • Bestuur/naleving

  • Informatieprofessionals

  • Informatiesystemen

  • Informatievolume

Bij vragen over de openbaarheidsparagraaf kunnen departementen zich richten tot PostbusWoo@minbzk.nl