Model 1.33c - Beleidswijzigingen

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel beschreven.

TOELICHTING

  • Het beleidsartikel bevat een paragraaf beleidswijzigingen waarin wordt ingegaan op belangrijke beleidswijzigingen, nieuw beleid, de resultaten van beleidsdoorlichtingen en – evaluatie en de financiële consequenties daarvan.

  • In deze paragraaf wordt ook informatie geboden over de invulling van een taakstelling en/of de voortgang van een politieke prioriteit.

  • Alleen die zaken worden gemeld die echt nieuw of anders zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is dus geen opsomming van alles wat er komend jaar in de planning staat.

  • In deze paragraaf wordt zoveel mogelijk verwezen naar de beleidsevaluatie en –doorlichtingen die ten grondslag liggen aan de wijzigingen en worden de conclusies hiervan opgenomen. Ook kan worden verwezen naar andere beleidsstukken. De teksten mogen geen herhaling vormen van eerdere beleidsstukken.

  • Wanneer in de beleidsagenda al uitgebreid ingegaan wordt op de beleidswijzigingen, kan bij dit onderdeel kort worden ingegaan op de beleidswijzigingen en verder worden verwezen naar de desbetreffende passage in de beleidsagenda.