Model 1.34d - Toelichting bij niet-beleidsartikel 'Nog onverdeeld'

Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)
 

t-2

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

        

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

programma

0

0

0

0

0

0

0

apparaat

0

0

0

0

0

0

0

        

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

programma

0

0

0

0

0

0

0

apparaat

0

0

0

0

0

0

0

        

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • Het niet-beleidsartikel Nog onverdeeld bestaat uit verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. Uitgaven worden onderverdeeld naar loonbijstelling, prijsbijstelling, onvoorzien en een eventuele taakstelling (negatief bedrag).

  • Indien er sprake is van een taakstelling wordt expliciet inzichtelijk gemaakt hoe de taakstelling wordt ingevuld. Het bedrag dat in de tabel wordt opgenomen, kan bestaan uit het saldo van de positieve en negatieve posten. Om die reden wordt in de toelichting inzichtelijk gemaakt uit welke posten dit bedrag is opgebouwd. Zie voor nadere informatie artikel 2.7 van de Comptabiliteitswet 2016 en bijbehorende memorie van toelichting.

  • Indien op het niet-beleidsartikel Nog onverdeeld sprake is van een nog toe te bedelen negatief bedrag als gevolg van een nog in te vullen bezuiniging of taakstelling wordt in de ontwerpbegroting toegelicht waarom dit bedrag pas bij de 1e suppletoire begroting kan worden toebedeeld. Er moet een bijzondere omstandigheid zijn waarom dit bedrag in de ontwerpbegroting nog niet ingevuld kan worden. Dit nog toe te bedelen negatieve bedrag wordt in beginsel uiterlijk bij de 1e suppletoire begroting toebedeeld. [Conform toezegging van de Minister van Financiën tijdens het plenaire debat van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 op 28 september 2016].