Model 1.37 - Bijlage: Specifieke uitkeringen per departement

BZK neemt niet langer een gedetailleerd overzicht per departement op als bijlage bij zijn eigen begroting. In plaats daarvan neemt elk departement zelf een gedetailleerd overzicht op als bijlage bij de betreffende begroting. Het format dat voor OW2022 is gebruikt, kan hiervoor als basis worden gebruikt om eenzelfde manier van administreren te bewerkstelligen. Op deze manier is het voor de Kamer ook helderder hoe een specifieke uitkering in de beleidsdoelstellingen van begrotingsartikelen past. Deze manier is passend om recht te doen aan de eigen beleidsverantwoordelijkheid en ministeriële verantwoordelijkheid.

FORMAT (Op te nemen als bijlage bij de departementale begroting)

Specifieke uitkeringen van het departement

Overzicht specifieke uitkeringen (SPUKS) (bedragen x € 1 mln.)

SiSa nr.

Onderdeel

Toelichting

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

 

Naam

 

(bedragen per jaar)

     
 

Korte duiding

       
 

Juridische grondslag

       
 

Maatschappelijke effecten

       
 

Ontvangende partijen

       
 

Artikel

       
         

Totaal

  

(bedragen per jaar)

     

Invulwijzer

Graag boven de tabel de volgende tekst schrijven:Als het Rijk bijdragen onder voorwaarden ten behoeve van een bepaald openbaar belang aan provincies en gemeenten verstrekt, is op basis van artikel 15a lid 1 Financiële-verhoudingswet sprake van een specifieke uitkering. In deze bijlage is voor het Ministerie van …(..) aangegeven welke specifieke uitkeringen voor (n t/m n+5 ) uitgekeerd worden en welke voornemens er zijn voor specifieke uitkeringen. De voornemens worden aangeduid met een «V» onder het kopje SiSa nummer (Single information Single audit). Indien nodig wordt er onder de tabel een toelichting gegeven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SiSa nr.: Iedere specifieke uitkering die is ingesteld heeft een SiSa-nummer. Deze dient u hier in te vullen. Mocht er een voornemen tot een specifieke uitkering zijn waarbij er nog geen SiSa-nummer is, vult u hier een ‘V’ van voornemen in. Op deze manier is het overzicht zo volledig mogelijk.

Naam: Vul hier de exacte benaming van de specifieke uitkering in. Vul bij de jaartallen de bedragen in in € x,x mln. per jaar. Indien er nog geen bedragen bekend zijn, graag streepjes invullen, indien een jaar geen bedrag heeft, graag 0 invullen.

Korte duiding: Vul hier in één of twee zinnen het doel van de regeling. Bijvoorbeeld de bevordering van een goede ventilatie in schoolgebouwen. In de regel zal dit doel hetzelfde blijven voor alle jaren, voor de gehele looptijd van de specifieke uitkering.

Juridische grondslag: Vul hier zo specifiek mogelijk het juridische kader in met verwijzing naar bijvoorbeeld Kamerstuk, Wet, besluit of Ministeriele regeling.

Maatschappelijke effecten: Geef hierbij aan welke maatschappelijke effecten beoogd en/of gerealiseerd worden, met de verstrekking van de specifieke uitkering. Bij een nieuwe specifieke uitkering zal het accent liggen op hetgeen beoogd is, maar bij een langer lopende specifieke uitkering dient ook aandacht geschonken te worden aan de gerealiseerde maatschappelijke effecten. Bijvoorbeeld bij een regeling voor de bevordering van een goede ventilatie in schoolgebouwen, kan gedacht worden aan een vermelding van het aantal scholen waar projecten uitgevoerd zijn ter verbetering van het binnenklimaat. Hierbij kan onder meer gebruik gemaakt worden van de informatie die op basis van de SiSa-indicatoren is uitgevraagd bij decentrale overheden en eventueel uitgevoerde evaluaties. Indien dit elders al in de begroting toegelicht is, kan worden volstaan met een verwijzing.

Ontvangende partijen: Vul hier de ontvangende partijen in. Deze kunt u bundelen in gemeenten of provincies. De afzonderlijke namen van gemeenten of provincies behoeven niet vermeld te worden, tenzij de ontvangende partij maar één gemeente of provincie is.

Artikelnummer en –naam: Vul hier eerst het nummer in en vervolgens de naam.

Totaal: Vul hier het totaal van de bedragen in voor alle in de bijlage vermelde specifieke uitkeringen, voor T-1 tot en met T+4.