Model 4.70 - Overzicht (im)materiële activa: standen en mutaties

Overzicht (im)materiële activa: standen en mutaties, van het Ministerie van … (…) bedragen x € 1.000.000

Typen (im)materiële activa

Boekwaarde ultimo (t-1)

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Overige mutaties

Boekwaarde ultimo (t)

(1) Woningen

      

(2) Gebouwen m.u.v. woningen

      

(3) Gronden en terreinen

      

(4) Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

      

(5) Vervoermiddelen, machines en apparatuur

      

(6)Wapensystemen

      

(7) Onderzoek en ontwikkeling (R&D)

      

(8) Voorraden

      

(9) Minerale reserves

      

(10) Overige

      
       

Totaal

      

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Dit model wordt ingevuld ten behoeve van de overheidsbalans. Het invullen van dit model verloopt middels een sjabloon dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld door het CBS via het mailadres overheidsbalans@cbs.nl.

    De definities van de typen activa zijn geformuleerd in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR, 2010). Hieronder staat een korte omschrijving van de te onderscheiden activatypen.

Typen (im)materiële activa

Woningen: Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken als garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd.

Gebouwen m.u.v. woningen: Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken.

Gronden en terreinen: De bodem, inclusief bodembedekking en bijbehorend oppervlaktewater, waarover eigendomsrechten worden uitgeoefend. Niet inbegrepen zijn bouwwerken die zich op de grond bevinden.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken: Andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en riolering en van het opruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen voor andere bouwwerken dan woningen en bedrijfsgebouwen.

Vervoermiddelen, machines en apparatuur: Vervoermiddelen, apparatuur op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en andere machines en werktuigen.

Wapensystemen: Voertuigen en andere uitrusting, zoals oorlogsschepen, onderzeeboten, militaire vliegtuigen, tanks, raketdragers, raketwerpers en ballistische raketten met grote vernietigingskracht.

Onderzoek en ontwikkeling (R&D): De waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Voorraden: Goederen en diensten die zijn ontstaan in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de toekomst. De voorraden omvatten grondstoffen en halffabricaten, onderhanden werk, gereed product en handelsgoederen.

Minerale reserves: Reserves van mineralen aan of onder de aardoppervlakte die met de huidige technologie en gegeven de prijzen voor vervangende producten economisch exploiteerbaar zijn (aardgas, aardolie, zand, grind).

Overige: Alle overige (im)materiële activa.