Model 2.17 - Uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven t

Vastgestelde begroting t

  

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1)

  

2)

  

3)

  

4)

  

5)

  

6) Overige mutaties

  

Stand 1e suppletoire begroting t

  

TOELICHTING

  • Uitgavenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.

  • In de toelichting wordt de relevante informatie opgenomen.

  • In z'n algemeenheid geldt dat bij een uitsplitsing van de mutaties de aansluiting met de toelichtingen in de betreffende budgettaire nota wordt gemaakt. In overleg met de betrokken sectie van de Inspectie der Rijksfinanciën wordt daarom bewerkstelligd dat in deze tabellen gepresenteerde uitsplitsingen overeenkomen met de uitsplitsingen in de Verticale Toelichting in de betreffende budgettaire nota.

  • Eénzelfde overzichtstabel wordt gemaakt ten aanzien van de belangrijkste ontvangstenmutaties. Indien geen belangrijkste ontvangstenmutaties te melden zijn, kan de overzichtstabel ten aanzien van de belangrijkste ontvangstenmutaties weggelaten worden.

  • Onder de overzichtstabel wordt - indien relevant - het «Overzicht coronamaatregelen» opgenomen, conform het ondergevoegde formattabel. Het betreft hierbij coronagerelateerde uitgavenmaatregelen waarvoor het reguliere plafond niet geldt, zoals eerder opgenomen in de najaarsnota 2020, bijlage 1. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar https://www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

Vindplaats

 

Naam 1

   

(Hier links opnemen naar de relevante Kamerstukken)

 

Naam 2

    
 

Naam 3

    
 

Totaal