Model 3.45 - Bijlage: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Artikel [artikelnummer] - [naam artikel]

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

[thema 1]

[subthema 1a]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema 1b]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema 2]

[subthema 2a]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema 2b]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema 3]

[subthema 3a]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema 3b]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema ..]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

TOELICHTING

 • Alle belangrijke beleidsthema’s zijn in de tabel opgenomen (ook als er geen onderzoek gepland staat). Een thema is belangrijk wanneer het van groot belang is voor de realisatie van de missie voor het departement, het gaat om significante jaarlijks terugkerende financiële middelen en/of inspeelt op maatschappelijke trends waarvoor een sterke beleidsintensivering wordt verwacht.

 • Een (evaluatie)onderzoek heeft betrekking op een beleidsthema.

 • De tabel sluit aan bij model 1.32d uit de ontwerpbegroting en bevat alle thema’s, periodieke rapportages en andere door het departement geprioriteerde onderzoeken van begrotingsjaar t tot maximaal t‒ 3. In tabel 3.45 wordt voor ieder thema tenminste de verplichte periodieke rapportage vermeld (de voormalige beleidsdoorlichtingen, zie RPE), aangevuld met andere onderzoeken. De thema’s en subthema’s corresponderen met de thema’s en subthema’s uit de bijbehorende begroting.

 • Per evaluatieonderzoek wordt het type onderzoek (bijvoorbeeld probleemanalyse, monitor of periodieke evaluatie).

 • Per onderzoek wordt het afrondingsjaar vermeld. Jaarlijks worden updates gemaakt indien nodig.

 • Indien het geplande jaar van afronding het jaar t waarop het jaarverslag van toepassing is betreft, moet de status van het onderzoek worden aangegeven met «afgerond», «anders» gepaard met een voetnoot. Bij «lopend» of «gepland» wordt er alleen een voetnoot toegevoegd wanneer er spraken is van uitstel van het onderzoek.

  • Bij «afronding» wordt een hyperlink opgenomen naar de vindplaats van het onderzoek.

  • Bij «anders» wordt de afwijking van de initiële planning toegelicht.

  • Bij «uitstellen» wordt het nieuwe afrondingsjaar aangegeven, i.c.m. een toelichting.

 • Per thema wordt zo goed mogelijk vermeld op welke (delen van) begrotingsartikelen het thema betrekking heeft, tenzij er geen uitgaven op de Rijksbegroting aan het betreffende thema verbonden zijn.

 • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel <Tabel Strategische Evaluatie Agenda> en <Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda> uit de begroting waar het jaarverslag betrekking op heeft.

 • Onder de tabel wordt verwezen naar www.rijksfinanciën.nl waar een interactieve versie van de SEA is opgenomen.

 • Voor verdere criteria voor de SEA wordt verwezen naar de Regeling periodiek evaluatieonderzoek. Waar de RPE in 2021 afwijkt van het SEA-kader, is laatstgenoemde leidend in goed overleg met het Ministerie van Financiën.

 • De verslagjaren 2021, 2022 en 2023 zullen nog als overgangsperiode naar de SEA gelden. Dit betekent dat mogelijk nog niet alle thema's volledig zijn uitgewerkt en dat al opgestarte beleidsdoorlichting-trajecten conform de huidige RPE doorgang kunnen vinden.

 • Om maatwerk per departement te faciliteren zijn, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert, in goed overleg met het Ministerie van Financiën afwijkingen van model 3.45 mogelijk.