Model 1.33e - Toelichting op de financiële instrumenten

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

  • Voor de financiële instrumenten wordt zoveel mogelijk aangegeven waarvoor de financiële overdracht is bedoeld. Inzicht wordt geboden in de instrumenten zoals opgenomen in de budgettaire tabel (wie ontvangt ze, waar zijn ze voor bedoeld, welk doel hebben ze). Voor de toe te lichten instrumenten wordt een keuze gemaakt op basis van financieel belang en politieke relevantie. Hierbij wordt ingegaan op de wijze van financieren en indien mogelijk een PxQ onderbouwing (zie model 1.33d).

  • Bij de verschillende rollen en verantwoordelijkheden wordt op maat gesneden beleidsinformatie aangeboden. Wat betreft de op te nemen beleidsinformatie worden er drie situaties onderscheiden:

  • Indicatoren maken de beleidsinzet van de minister afrekenbaar: wat mag er van de minister worden verwacht gelet op de beleidsinzet en/of het budget;

  • Kengetallen illustreren de gewenste beleidsrichting, de context van het beleid en de urgentie van het betreffende beleidsterrein;

  • PxQ informatie. Cijfers over P (prijs) maal Q (hoeveelheid) geven een onderbouwing van de financiële raming en de hoeveelheid ‘productie’ die er tegenover staat.

  • Indien in dit onderdeel indicatoren en/of kengetallen worden opgenomen, wordt voor elke indicator/kengetal wordt de bron aangegeven waarop dit gegeven gebaseerd is.

  • In sommige gevallen zijn geen van de bovenstaande types informatie relevant voor de allocatie van middelen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De beoordeling van het beleid zal dan slechts middels beleidsevaluatie achteraf plaats vinden.

  • In de ontwerpbegroting moet, indien nog van toepassing, ingegaan worden op de cijfermatige verdeling van de Rutte II taakstelling over de kerndepartementen, agentschappen en ZBO's. Het cijfermatige beeld wordt gepresenteerd als een extracomptabele tabel bij het centrale apparaatsartikel. In de beleidsartikelen kan bij het onderdeel «toelichting op de financiële instrumenten» kort worden ingegaan op de - in ieder geval cijfermatige - impact voor de grote uitvoeringsorganisaties. Dit voorschrift komt voort uit een toezegging van de Minister van Financiën bij het Verantwoordingsdebat 2012 en heeft een meerjarig karakter.

  • Indien in aansluiting op de financiële instrumenten, ook de inzet van fiscale instrumenten wordt opgenomen bij het beleidsartikel, kan op deze fiscale instrumenten een korte toelichting opgenomen worden.