Model 1.50 - Bijlage: Nader Rapport

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van ... (...) voor het jaar 20..

Bijlage bij Nader Rapport inzake de begroting 20..

Betreft: Advies van de Raad van State d.d ..., nr. …

IA. Beantwoording niet-blanco advies

Blijkens bijgaand advies heeft de Afdeling advisering van de Raad van State over bovenvermelde begroting een aantal opmerkingen gemaakt. Dit geeft mij aanleiding tot de volgende reactie.

  • ad. 1

  • ad. 2

  • etc.

IB. Beantwoording blanco advies

Blijkens het bijgaande advies kan de Afdeling advisering van de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

II. Nadere wijzigingen

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen/aanpassingen aan te brengen. De wijzigingen/aanpassingen betreffen ………….. (bijvoorbeeld technische bijstellingen/betreffen met name de artikelen). De memorie van toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht. Het totaal van de uitgaven/ontvangsten komt daarmee op euro ... (was euro ...).

De Minister van ...

TOELICHTING

  • Indien sprake is van een niet-blanco advies door de Raad van State (dat wil zeggen een advies met opmerkingen) wordt gekozen voor de tekst onder IA.

  • Indien sprake is van een blanco advies wordt de tekst onder IB gehanteerd.

  • Beantwoording van een blanco-advies is alleen noodzakelijk indien via II mededelingen wordt gedaan van nadere wijzigingen. Indien er geen sprake is van nadere wijzigingen dan kan beantwoording van een blanco-advies achterwege blijven en hoeft deze bijlage niet te worden opgesteld.

  • Indien het totaal van de uitgaven/ontvangsten niet wijzigt, dan kan de tweede zin luiden: "Het totaal van de uitgaven (of: ontvangsten) verandert niet".

  • In de kop van de bijlage bij het Nader Rapport wordt na de naam van de begroting tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Ondertekening door de minister van de bijlage bij het Nader Rapport is niet nodig.