Model 2.25 - Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. ... (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

0

0

0

    

Uitgaven

0

0

0

    

Vul hier artikelonderdeel 1 in (incl. nummering)

   

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

    

Vul hier artikelonderdeel 2 in (incl. nummering)

   

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

    

Vul hier artikelonderdeel 3 in (incl. nummering)

   

Vul hier het instrument (1) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

Vul hier het instrument (2) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

Vul hier het instrument (3) op dit artikelonderdeel in

   

Vul hier regeling 1 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 2 op het instrument in

0

0

0

Vul hier regeling 3 op het instrument in

0

0

0

    

Ontvangsten

0

0

0

Vul hier het instrument op de ontvangst in (mits van toepassing)

   

Vul hier de uitsplitsing van de ontvangsten in (mits van toepassing)

0

0

0

TOELICHTING

  • De tabel «budgettaire gevolgen van beleid» moet in ieder geval de wijzigingen uit model 2.28 bevatten.

  • De suppletoire begrotingswetsvoorstellen hebben (conform de motie van Walsem Kamerstukken II, 26.573, nr. 55) in de artikelsgewijze toelichting eenzelfde structuur als de ’budgettaire gevolgen van beleid’ tabel van de ontwerpbegroting.

  • De mutaties 2e suppletoire begroting worden uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota/ontwerpbegroting t+1 zijn gemeld en overige mutaties 2e suppletoire begroting.

  • De verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenbedragen worden gegeven voor het lopende begrotingsjaar t.

  • Verplichtingen en garantieverplichtingen: indien er ten laste van dit beleidsartikel ook garantieverplichtingen worden begroot, wordt direct onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid nog een tweede tabel -Uitsplitsing verplichtingen opgenomen. Het format voor deze eventueel op te nemen tabel is onderaan dit blok Toelichting opgenomen.

  • Juridisch verplichte uitgaven: van de ramingen van de uitgaven wordt apart vermeld welk percentage daarvan juridisch is verplicht. Als peildatum voor de omvang van de juridische verplichtingen op jaarbasis wordt de sluitingsdatum van IBOS voor de Najaarsnota van het begrotingsjaar (t) genomen.

  • Amendementen hebben in beginsel betrekking op het begrotingsjaar. Soms kunnen amendementen een meerjarige werking hebben. Meerjarige begrotingsamendementen met een deugdelijke dekking worden zowel in het betrokken jaar als de jaren daarna in de (suppletoire) begrotingen, Slotwetten en in de jaarverslagen meerjarig verwerkt. De verantwoordelijke minister kan hiervan slechts afwijken ingeval van ernstige bezwaren. In dat geval informeert de betrokken minister conform artikel 2.3, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 de Tweede Kamer afzonderlijk hierover. Zwaarwegende redenen kunnen betrekking hebben op het ontbreken van een deugdelijke dekking, het ontbreken van een meerjarige dekking of de technische onuitvoerbaarheid van het amendement. In een dergelijk geval worden de financiële gevolgen van amendementen die een meerjarige werking hebben alleen in de begrotingsstaat van het lopend jaar in de suppletoire begrotingen, Slotwetten en in de jaarverslagen verwerkt. Deze procedure geldt ook wanneer een amendement alleen een eenmalige verwerking in de begroting beoogd. Uit de toelichting bij dit model moet blijken of het amendement meerjarig of incidenteel wordt verwerkt (n.a.v. amendement Vermue tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016, 34426, nr. 12).

  • De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten per beleidsartikel (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak per mutatie afzonderlijk toegelicht, waarbij zoveel mogelijk met PxQ gegevens wordt onderbouwd. Let op: de ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro en waarbij de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

Overzicht

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Uitsplitsing verplichtingen indien er ten laste van dit beleidsartikel garantieverplichtingen worden geraamd/verantwoord.

Tabel Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

0

0

0