Model 3.40 - Bijlage: Toezichtrelaties zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak

Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s). De bijlage bestaat uit een overzichtstabel met ZBO’s en RWT’s die onder het desbetreffende moederdepartement vallen, de begrote en gerealiseerde bijdrage vanuit het moederdepartement, overige departementen en eventuele bijzonderheden. De focus ligt op de departementale bijdragen aan ZBO's en/of RWT's omdat dit een departementale verantwoording betreft.

Overzichtstabel ZBO’s en RWT’s van [naam ministerie] (bedragen x € 1000)

Naam ZBO/RWT[hyperlink invoegen bij naam]

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

Bedrag

0

0

0

0

Ja/Nee

Bijzonderheden

Indien bij bijzonderheden «ja» ingevuld, uitleggen welke bijzonderheid er bij deze ZBO/RWT speelt inclusief duiding.

TOELICHTING

 • De overzichtstabel bevat een overzicht van alle ZBO’s en RWT’s van het moederdepartement (dus niet alleen begrotingsgefinancierde ZBO's/RWT’s. Dit betekent dat ook de zbo’s die niet onder de Kaderwet zbo vallen een onderdeel van het overzicht uitmaken.

 • In kolom 2, 3, 4 en 5 dient te worden aangesloten bij de definitie die wordt vermeld in model 1.33d van de Rijksbegrotingsvoorschriften: Bijdragen aan ZBO's/RWT's: De totale financiële bijdragen (programma en apparaat) aan de ketenpartners (ZBO's/RWT's) die de overheid bij de uitvoering van het beleid inschakelt. Dit betekent dat de administraties van departementen leidend zijn bij deze verantwoording.

 • De gerealiseerde bijdrage moederdepartement en overige departementen sluit aan bij de bijdrage zoals verantwoord in het departementale jaarverslagen en opendataset 'ZBO's in beeld' die overzicht biedt van bijdrage van ZBO’s/RWT’s, te vinden via: https://www.rijksfinancien.nl/open-data/overzicht-datasets

 • Indien in de kolom «bijzonderheden» ja wordt ingevuld, moet in de onderste rij van de overzichtstabel per ZBO of RWT een nadere toelichting worden gegeven. Onder bijzonderheden moet «ja» worden ingevuld indien:

  • De rechtmatigheid niet op orde is. In de toelichting dient te worden omschreven wat de onrechtmatigheid is, wat de redenen zijn en welke maatregelen worden getroffen. Indien de ZBO/RWT het jaarverslag later aanlevert dan de deadlines uit de Rijksbegrotingsvoorschriften meldt het departement bijzonderheden die in t-2 van toepassing waren op de betreffende ZBO/RWT en welke activiteiten het departement ondernam in t-1 om de bijzonderheid op te lossen.

  • Er is sprake van bijzonderheden uit rapportages van toezichthoudende diensten met betrekking tot rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, maar ook de kwaliteit van dienstverlening, toegankelijkheid en te leveren prestaties.

  • Er is sprake van bijzonderheden met betrekking tot de opbouw van de vermogenspositie als het eigen vermogen muteert als gevolg van een resultaat dat meer dan tien procent afwijkt van het begrote resultaat. Indien de zbo/rwt het jaarverslag later aanlevert dan de deadlines uit de Rijksbegrotingsvoorschriften meldt het departement bijzonderheden die in t-2 van toepassing waren op de betreffende ZBO/RWT en welke activiteiten het departement ondernam in t-1 om de bijzonderheid op te lossen.

  • Actuele cijfers/gegevens ontbreken. In de toelichting dient te worden beschreven waarom de actuele cijfers ontbreken. Bijvoorbeeld doordat de ZBO of RWT op basis van wet- en regelgeving een andere deadline kent voor de aanlevering van het jaarverslag. In dit geval bestaat ook de mogelijkheid om toe te lichten dat de kolommen gerealiseerde bijdrage moederdepartement en gerealiseerde bijdrage overige departementen nog onder voorbehoud zijn van de definitieve afrekening wanneer het departementale jaarverslag wordt opgeleverd.

  • Bijzonderheden ten aanzien van de goedkeuring van tarieven, begroting en/of jaarrekening, n.b. ontbreken ervan, aanvullende voorwaarden, interventies. Deze bijzonderheid wordt toegelicht als er sprake is van niet tijdig goedgekeurde tarieven, begroting en/of jaarrekening. Indien de ZBO/RWT het jaarverslag later aanlevert dan de deadlines uit de Rijksbegrotingsvoorschriften verantwoordt het departement wel de bijzonderheden over de goedkeuring van de tarieven en begroting.

  • Voor het UWV en de SVB geldt dat zij de overzichtstabel en bijbehorende financiële informatie invullen op basis van de totale collectieve bijdragen (inclusief premiegelden) die worden verantwoord in de jaarverslagen van deze instellingen. Deze uitzonderingspositie voor UWV en SVB wordt toegelicht bij de regel Bijzonderheden.

 • Bijzonderheden ten aanzien van de toepassing van het normenkader financieel beheer. Er hebben meer wijzigingen plaats gevonden in de toepassing van het normenkader financieel beheer dan eerder aan de Tweede Kamer is verantwoord, of er is gebleken is dat de toepassing niet voldoet aan de gestelde eisen van het normenkader financieel beheer. Indien er sprake is van clusters van ZBO’s/RWT’s, dan mag daar waar informatie niet voorhanden is worden volstaan met het totaalbedrag van de vastgestelde begroting. In de andere kolommen wordt dan een sterretje (*) ingevuld. De kolom bijzonderheden moet met «ja» worden ingevuld als bij één of meerdere instellingen bijzonderheden zijn als bedoeld onder a – en voor zover het generaliseerbare bijzonderheden zijn als onder b, c en f.

 • Indien er vanuit het departement geen bijdrage aan ZBO's/RWT's wordt geboekt, vul dan het bedrag 0 in.