Model 3.45 - Bijlage: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Opbrengsten Strategische Evaluatieagenda (SEA)

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Conclusies/aanbevelingen*

Begrotingsartikel(en)

[thema 1]

[subthema 1a]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema 1b]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[thema 2]

[subthema 2a]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema 2b]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[thema 3]

[subthema 3a]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema 3b]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[thema ..]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[conclusies/aanbevelingen]

[begrotingsartikel(en)]

TOELICHTING

 • De tabel sluit aan bij model 1.32d uit de laatste begroting. Ze bevat voor elk SEA-beleidsthema een overzicht van opgeleverde periodieke rapportages/beleidsdoorlichtingen, aangevuld met andere door het departement geprioriteerde (evaluatie)onderzoeken opgeleverd in begrotingsjaar t terug tot maximaal t‒ 3. 

 • Per evaluatieonderzoek wordt het type vermeld (bijvoorbeeld periodieke rapportage, ex durante evaluatie, monitor of probleemanalyse).

 • Per onderzoek wordt het jaar van afronding vermeld. 

 • Indien het jaar van afronding het verslagjaar betreft, wordt de status van het (evaluatie)onderzoek geduid als «afgerond».

  • Bij «afgerond» wordt een hyperlink opgenomen naar de vindplaats van het onderzoek. (Zie logistieke aanwijzingen, onderdeel hyperlinks).

  • Bij «uitstel» wordt het nieuwe beoogde afrondingsjaar aangegeven, i.c.m. een toelichting (bijv. in geval van een periodieke rapportage wordt een verwijzing naar uitstelbrief Kamer opgenomen).

  • Bij «anders» wordt deze situatie toegelicht.

 • Voor elke in het verslagjaar opgeleverde periodieke rapportage worden in de tabel de belangrijkste inzichten (kernconclusies en -aanbevelingen) opgenomen. De ruimte bestaat om dit (in en/of onder de tabel) tevens te doen voor de belangrijke evaluatieonderzoeken. Daarnaast kan worden aangegeven wat de belangrijkste leer- en verbeterpunten uit de periodieke rapportage(s)/evaluatie(s) zijn. Dit biedt tevens een grondslag voor de beleidsconclusies in model 3.22c.

 • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel <Tabel Strategische Evaluatie Agenda> en <Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda> uit de begroting waar het jaarverslag betrekking op heeft en naar het ingeplande en uitgevoerde onderzoek op www.rijksfinanciën.nl.

 • Voor verdere criteria voor de SEA wordt verwezen naar de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) 2022. 

 • Verslagjaar 2023 betreft nog de overgangsperiode naar de SEA. Dit betekent dat gestarte beleidsdoorlichtingen conform de RPE 2018 kunnen worden afgerond.

 • Om maatwerk per departement te faciliteren zijn afwijkingen van model 3.45 mogelijk, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert en gebeurt in goed overleg met het Ministerie van Financiën.