Model 3.49 - Bijlage: Focusonderwerp FJR 2022, beroep op art. 2.27, tweede lid, CW

De Tweede Kamer verzoekt het Kabinet om bij de verantwoording over het jaar 2022 aandacht te besteden aan de terugkeer naar een regulier en voorspelbaar begrotingsproces.1 Voor het focusonderwerp wordt een eenmalige bijlage bij het jaarverslag voorgeschreven. Evenals voorgaande jaren koppelen we daarmee het focusonderwerp in het FJR aan de verantwoording in de jaarverslagen.

In de bijlage Focusonderwerp FJR 2022 gaan de departementen per regel in onderstaande tabel in op de volgende aspecten:

  • de gemaakte afwegingen bij het indienen van spoedeisende begrotingsvoorstellen (afwijkend van het reguliere proces).

  • de gemaakte afwegingen bij de modaliteiten die daarvoor bestaan (reguliere suppletoire begrotingen, incidentele suppletoire begrotingen of nota's van wijziging op suppletoire begrotingen die reeds zijn ingediend).

  • de gemaakte afwegingen bij een beroep op de artikelen 2,25, tweede lid, en 2.27, tweede lid van de CW. Daarbij kan, bijvoorbeeld in de bijbehorende beslisnota's, worden gekeken naar de procedurele en inhoudelijke alternatieven die zijn overwogen om het parlement gelegenheid te geven om haar budgetrecht volwaardig te kunnen uitoefenen. Tevens wordt daarbij de onderbouwing opgenomen van «het belang van het Rijk» als motivatie van het gebruik van artikel 2.25, tweede lid of 2.27, tweede lid van de CW.

Tevens wordt per begrotingshoofdstuk een overzicht opgenomen van de ingediende ISB's en NvW's met betrekking tot het begrotingsjaar 2022.

Overzicht ISB's en beroep art. 2.27 van de CW

Nr

Begrotingsstuk

Onderwerp

Beroep art. 2.27, tweede lid, CW (ja/nee)

Verplichtingen aangegaan voor autorisatie EK (ja/nee)

Uitgaven voor autorisatie EK (ja/nee)

Indieningsdatum

Aangenomen door EK (datum)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

* Let op: indien bij een regulier begrotingsstuk een beroep art. 2.27, tweede lid is gedaan, dan ook graag opnemen.