Model 2.12 - Begrotingsstaat inzake de agentschappen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Totaal verplichtingen

Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

Saldo uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen-kasagentschap 1

        

Verplichtingen-kasagentschap 2

        

Verplichtingen-kasagentschap 3

        

Totaal

        
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap 1

      

baten-lastenagentschap 2

      

baten-lastenagentschap 3

      

Totaal

      
       

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  
 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

  

Baten-lastenagentschap 1

      

baten-lastenagentschap 2

      

baten-lastenagentschap 3

      

Totaal

      

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • De termen «kapitaaluitgaven» en «-ontvangsten» worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven: de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten; de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.

  • Deze definities bestaan uit verschillende posten die voorkomen in het kasstroomoverzicht (zie model 2.29).

  • Bijdragen van het moederdepartement om het agentschap te ondersteunen als gevolg van het maximeren van doorberekende tarieven vallen niet onder omzet, maar worden als bijzondere baten verwerkt.

  • Bijdragen van het moederdepartement om het agentschap te ondersteunen in de bedrijfsvoering vallen niet onder omzet, maar worden verwerkt als investeringskasstroom bij de moeder en als kapitaalontvangst bij het agentschap.