Model 2.18a - Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

Ontvangsten en uitgaven overzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de eerste suppletoire begroting.

Verplichtingen-kasagentschap ... (Eerste suppletoire begroting voor het jaar 20..) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Ontvangsten

   

Ontvangsten moederdepartement

0

0

0

Ontvangsten overige departementen

0

0

0

Ontvangsten derden

0

0

0

Rente ontvangsten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere ontvangsten

0

0

0

    

Totaal ontvangsten

0

0

0

    

Uitgaven

   

Personele uitgaven

0

0

0

waarvan eigen personeel

0

0

0

waarvan inhuur externen

0

0

0

waarvan overige personele kosten

0

0

0

Materiële uitgaven

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO’s

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

Bijzondere uitgaven

0

0

0

    

Totaal uitgaven

0

0

0

Totaal verplichtingen

0

0

0

    

Saldo van ontvangsten en uitgaven

0

0

0

TOELICHTING

Dit model wordt ingevuld bij cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 % van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.