Model 2.98 - Uitgavenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Suppletoire begroting September) (bedragen x €1000)
 

Artikelnummer

Uitgaven t

Vastgestelde begroting t

  

Stand 1e suppletoire begroting t

  

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1)

  

2)

  

3)

  

4)

  

5)

  

6) Overige mutaties

  

Stand suppletoire begroting september t

  

TOELICHTING

  • Uitgavenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.

  • In de toelichting wordt de relevante informatie opgenomen.

  • In z'n algemeenheid geldt dat bij een uitsplitsing van de mutaties de aansluiting met de toelichtingen in de desbetreffende budgettaire nota gemaakt moet kunnen worden. Met de betrokken sectie van de Inspectie der Rijksfinanciën wordt daarom in overleg getreden om te bewerkstelligen dat de in deze tabellen gepresenteerde uitsplitsingen overeenkomen met de uitsplitsingen in de Verticale Toelichting in de desbetreffende budgettaire nota.

  • Eénzelfde overzichtstabel wordt gemaakt ten aanzien van de belangrijkste ontvangstenmutaties. Indien geen belangrijkste ontvangstenmutaties te melden zijn, kan de overzichtstabel ten aanzien van de belangrijkste ontvangstenmutaties weggelaten worden.