Model 2.99a - Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

Overzicht van ontvangsten en uitgaven: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de tweede suppletoire begroting.

Verplichtingen-kasagentschap ... (Suppletoire begroting Prinsjesdag voor het jaar 2024) (bedragen x € 1.000)
 

Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1)

Mutaties ISBs na 1ste supp

Mutaties Suppletoire begroting september (3)

Stand suppletoire begroting september (4) = (1) + (2) + (3)

 

Ontvangsten

    

Ontvangsten moederdepartement

0

 

0

0

Ontvangsten overige departementen

0

 

0

0

Ontvangsten derden

0

 

0

0

Rente ontvangsten

0

 

0

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

0

Bijzondere ontvangsten

0

 

0

0

     

Totaal ontvangsten

0

 

0

0

     

Uitgaven

    

Personele uitgaven

0

 

0

0

waarvan eigen personeel

0

 

0

0

waarvan inhuur externen

0

 

0

0

waarvan overige personele kosten

0

 

0

0

Materiële uitgaven

0

 

0

0

waarvan apparaat ICT

0

 

0

0

waarvan bijdrage aan SSO’s

0

 

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

 

0

0

Bijzondere uitgaven

0

 

0

0

     

Totaal uitgaven

0

 

0

0

     

Totaal verplichtingen

0

 

0

0

     

Saldo van ontvangsten en uitgaven

0

 

0

0

TOELICHTING

Dit model wordt ingevuld bij cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.