Model 3.21b - Overzicht van risicoregelingen

Overzicht verstrekte Garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande Garanties t-1

Verleend t

Vervallen t

Uitstaande garanties t

Garantieplafond

Totaal plafond

Totaalstand risicovoorziening

Artikel 1 (naam artikel)

Garantie X

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 (naam artikel)

Garantie Y

0

0

0

0

0

0

0

Etc.

 

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

 

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht uitgaven en ontvangsten Garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven t-1

Ontvangsten t-1

saldo t-1

Uitgaven t

Inkomsten t

Saldo t

Artikel 1 (naam artikel)

Garantie X

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 (naam artikel)

Garantie Y

0

0

0

0

0

0

Etc.

 

0

0

0

0

0

0

Totaal

 

0

0

0

0

0

0

Overzicht achterborgstellingen (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

t-1

t

Achterborgstelling

0

0

Bufferkapitaal

0

0

Obligo

0

0

Stand risicovoorziening

0

0

Overzicht verstrekte Leningen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande Lening

Looptijd Lening

Totaalstand risicovoorziening t-1

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening t en t-1

Artikel 1 (naam artikel)

Lening X

0

...

...

...

Artikel 2 (naam artikel)

Lening Y

0

...

...

...

TOELICHTING

  • Aan risicoregelingen wordt een aparte paragraaf gewijd in het beleidsverslag.

  • Hierin worden, indien van toepassing, vier tabellen gepresenteerd, elk geordend naar begrotingsartikel. Het soort risicoregelingen dat in de tabellen wordt gepresenteerd is gelijk aan het soort risicoregelingen dat wordt gepresenteerd in de begroting (zie toelichting model 1.32e).

  • Anders dan in de tabellen in de begroting wordt in het jaarverslag in iedere tabel per risicoregeling per risicovoorziening ook verslag gedaan over het totaal volume van de reserve en de mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling wordt toegelicht in de toelichting. In de Begrippenlijst wordt een definitie gegeven van een Risicovoorziening. Indien er geen premie wordt gevraagd dan wordt aangegeven hoe het departement eventuele verliezen zal opvangen. Op de saldibalans wordt de risicovoorziening verantwoord bij de balansposten 5 en 5a betreffende begrotingsreserves.

  • Bij elke risicoregeling wordt een toelichting opgenomen die verslag doet over de in de begroting gegeven informatie. Mutaties (horizontale ontwikkeling) in de tabellen worden per risicoregeling toegelicht.

  • Het betreft het jaar waarover verslag wordt gedaan.