Model 3.21c - Openbaarheidsparagraaf

Voor dit onderdeel is vooralsnog geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft het kabinet o.a. maatregelen aangekondigd gericht op actieve openbaarmaking van informatie en op verbetering van de informatiehuishouding bij de ministeries (‘Open op orde’). Verder schrijft artikel 3.5 van de Wet open overheid voor dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) en in de jaarlijkse verantwoording verslag doet van de uitvoering ervan (de openbaarheidsparagraaf). Het doel van de Woo is een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorziening op basis van een ordentelijke informatiehuishouding.

Het kabinet heeft in dit kader voor de periode 2021-2026 middelen gereserveerd die in tranches voor de ministeries ter beschikking komen ter nadere uitwerking en implementatie van departementale plannen. Ook heeft het kabinet middelen gereserveerd voor de implementatie en uitvoering van de Woo (zowel incidenteel als structureel).

In zowel begroting (model 1.32c) als jaarverslag wordt een openbaarheidsparagraaf opgenomen, waarbij sprake is van een groeimodel. De uitwerking van het voorgaande in het departementale jaarverslag is hieronder aangegeven.

De departementen reflecteren beschrijvend over wat is bereikt met de initiatieven die in 2022 in gang zijn gezet voor de verbetering van de informatiehuishouding en het transparanter maken van de organisatie en wat is gedaan met de toegekende middelen in het kader van het generiek actieplan Open op Orde en de implementatie van de Woo. Hierbij wordt in elk geval teruggekomen op de initiatieven die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2022. Daarbij is het belangrijk dat in ieder geval ingegaan wordt op de drie hoofdonderdelen uit de Woo:

  • Actieve openbaarmaking

  • Passieve openbaarmaking

  • Verbetering van de informatiehuishouding.

Bij het onderdeel passieve openbaarmaking wordt expliciet ingegaan op de maatregelen die het departement heeft genomen om (de doorlooptijd van) de afhandeling van verzoeken om informatie (Woo-verzoeken) te verbeteren. Voor kwantitatieve gegevens over de passieve openbaarmaking wordt verwezen naar de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR).

Bij het onderdeel verbetering van de informatiehuishouding gaan departementen in op de vier hoofdlijnen van het actieplan Open op Orde:

  • Informatieprofessionals

  • Volume en aard van informatie

  • Informatiesystemen

  • Bestuur en naleving

Bij vragen over de openbaarheidsparagraaf kunnen departementen zich richten tot PostbusOpenOverheid@minbzk.nl