Model 3.22 - Beleidsartikel jaarverslag

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

Elementen beleidsartikel

Elementen beleidsartikel

Model

A. Algemene doelstelling

Zie model 3.22a

B. Rol en verantwoordelijkheid

Zie model 3.22b

C. Beleidswijzigingen

Zie model 3.22c

D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Zie model 3.22d

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Zie model 3.22e

TOELICHTING

 • Het jaarverslag vormt een spiegelbeeld van de begroting. De opbouw van de toelichting bij een beleidsartikel volgt dan ook de opbouw van de begroting.

 • Er wordt een zo kort en bondig mogelijke beschrijving van het beleidsartikel weergegeven. Het totale aantal pagina’s per beleidsartikel is maximaal 10.

 • De bovenstaande punten zijn uitgangspunten, hiervan kan worden afgeweken indien het de inzichtelijkheid ten goede komt.

 • De beleidsmatige toelichting gebeurt op het niveau van de algemene doelstelling en op het niveau van de financiële instrumenten; niet op het niveau van beleidsthema en/of onderdeel.

 • Indien relevant wordt het gebruik van overzichtsconstructies toegelicht bij de beleidsartikelen.

 • De in de beleidsartikelen opgenomen financiële verantwoordingsinformatie wordt onderscheiden in de financiële verantwoordingsinformatie (artikel 3.8 van de Comptabiliteitswet 2016) en de niet-financiële verantwoordingsinformatie (artikel 3.9 van de Comptabiliteitswet 2016. Niet-financiële informatie betreft de kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het beleid, inclusief de bedrijfsvoering, voor zover die informatie beoogt inzicht te bieden in de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de beleidsuitvoering en de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. De financiële verantwoordingsinformatie is hiervan uitgezonderd. Financiële informatie betreft de kwantitatieve informatie ontleed aan de financiële administraties. Comptabele rechtmatigheid houdt in dat een financiële transactie waarvan de uitkomst in het departementale jaarverslag wordt verantwoord, in overeenstemming is met de begrotingswetten en met de in internationale regelgeving, Nederlandse wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen bepalingen die de uitkomst van die financiële transactie beïnvloeden.

 • Indien de voorwaarden in subsidiebeschikkingen en overeenkomsten een nadere invulling betreffen van de voorwaarden die gesteld zijn in de genoemde wet- en regelgeving en als zodanig zijn benoemd in deze wet- en regelgeving, dan vallen deze voorwaarden onder de definitie van comptabele rechtmatigheid.

 • Op grond van deze definities van financiële verantwoordingsinformatie en niet-financiële verantwoordingsinformatie wordt als financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag aangemerkt de informatie die is opgenomen in de volgende overzichten en teksten:

  • de (departementale) verantwoordingsstaat en de daarbij behorende financiële toelichtingen (waaronder de tabellen budgettaire gevolgen van beleids- en niet-beleidsartikelen);

  • de samenvattende verantwoordingsstaten betreffende de diensten die de status van agentschap hebben en de toelichting daarbij;

  • de departementale saldibalans en de toelichting daarbij;

  • de in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen rapportage over de comptabele rechtmatigheid en de getrouwe weergave van de uitkomsten van de begrotingsuitvoering;

  • het overzicht van personele topinkomens.