Model 3.22b - Rol en verantwoordelijkheid

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

  • De omschrijving van de rol en verantwoordelijkheid sluit aan bij de teksten uit de begroting. In principe wordt hier dus dezelfde tekst opgenomen. Alleen als zich verschuivingen hebben voorgedaan in deze rol en verantwoordelijkheid wordt hierop ingegaan. Voor de rollen en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar model 1.33b.

  • Indien in dit onderdeel in de begroting indicatoren en/of kengetallen zijn opgenomen, worden in het jaarverslag de meest recente kwantitatieve waarden toegevoegd aan de meerjarige reeksen uit de begroting. Voor elke indicator/kengetal wordt de bron aangegeven waarop dit gegeven gebaseerd is.

  • Indien de resultaten afwijken van de streefwaarde en/of doelstelling wordt in het onderdeel beleidsconclusies (zie model 3.22c) kort toegelicht waarom deze resultaten afwijken. De minister moet dus verantwoording afleggen waarom zij/hij de doelstellingen niet heeft gehaald en/of waarom het resultaat significant afwijkt.